Főoldal » Hírek » E-bike-okra specializálódott egy román betörőpáros – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két, húszas éve­i­ben járó, letar­tóz­ta­tás­ban lévő mol­dáv fér­fi­val szem­ben, akik Balaton-parti kem­pin­gek­ből lop­tak nagy érté­kű elekt­ro­mos kerékpárokat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két vád­lott rég­óta ismer­te egy­mást és letar­tóz­ta­tá­suk előtt cso­mag­szál­lí­tás­sal fog­lal­koz­tak, így gya­kor­ta együtt köz­le­ked­tek Európa-szerte. A vád­lot­tak 2023 júni­u­sá­ban érkez­tek Magyar­or­szág­ra, ahol elha­tá­roz­ták, hogy Balaton-parti kem­pin­gek­ben nya­ra­ló sér­tet­tek­től nagy érté­kű, több­nyi­re elekt­ro­mos kerék­pá­ro­kat és rol­le­re­ket tulaj­do­ní­ta­nak el jog­ta­la­nul, majd azo­kat az inter­ne­ten értékesítik.

A vád­lot­tak elő­ször egy Bala­ton­al­má­di­ban lévő kem­ping­re csap­tak le, ahol az egyik sér­tett lakó­ko­csi­já­nak elő­sát­rá­ból a kerék­pá­rok lezá­rá­sá­ra szol­gá­ló lakat elvá­gá­sá­val két e-bike-ot lop­tak el közel 2,5 mil­lió forint értékben.

A két férfi ezután Zamár­di­ba ment, ahol ismét egy lakó­ko­csi elő­sát­rá­ba sur­ran­tak be, majd onnan két elekt­ro­mos kerék­párt lop­tak el 3 mil­lió forint érték­ben, melye­ket egy román közös­sé­gi olda­lon rög­tön meg is hir­det­tek. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en Bala­ton­fü­red­re autóz­tak, ahol a maguk­kal vitt erő­vá­gó­val és kom­bi­nált fogó­val a szö­ges­dró­tot átvág­va bemen­tek az egyik kem­ping terü­le­té­re, majd a kerék­pár bér­be­adás­sal fog­lal­ko­zó Kft. rak­tár­ját fel­tör­ték, és onnan három db. e-bike-ot lop­tak el 3,5 mil­lió forint érték­ben, illet­ve két nya­ra­ló­ven­dég­től elekt­ro­mos rol­le­re­ket is eltu­laj­do­ní­tot­tak össze­sen 1,5 mil­lió forint értékben.

A vád­lot­ta­kat végül a nyo­mo­zók 2023 júli­u­sá­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott érté­kek közül a nyo­mo­zás során töb­bet is fel­ku­tat­tak a rend­őrök: néhány érték fel­ta­lá­lá­si helyét maguk a vád­lot­tak mutat­ták meg, de olyan elő­for­dult, hogy az elekt­ro­mos kerék­pá­rok­ba sze­relt nyom­kö­ve­tő segí­tet­te a ható­sá­gok munkáját.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a 2023 júli­u­sá­tól letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság által fel­ku­ta­tott egyik elekt­ro­mos kerék­pá­ron vég­zett nyom­ku­ta­tás­ról készült.

a nyomozó hatóság által felkutatott egyik elektromos kerékpáron végzett nyomkutatás