Főoldal » Archív » Édesanyja halála után több mint másfél éven keresztül vett fel jogosulatlanul ápolási díjat

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt  emelt vádat azzal a Vas megyei fér­fi­val szem­ben, aki édes­any­ja halá­lát köve­tő­en, majd­nem 800.000 Ft-ot vett fel jogo­su­lat­la­nul ápo­lá­si díj­ként.

 A  férfi a járá­si hiva­tal hatá­ro­za­ta alap­ján  édes­any­ja  ápo­lá­sá­ra, gon­do­zá­sá­ra havi 40.000 Ft-ot kapott. A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok sze­rint az ápo­lá­si díjat kifi­ze­té­sét  meg kell szün­tet­ni, ha az ápolt sze­mély meg­halt.

A férfi édes­any­ja 2014. októ­be­ré­ben elhunyt, azon­ban  a férfi ezt nem jelen­tet­te be az ille­té­kes járá­si hiva­tal­nak, így 2015. janu­ár­já­tól 2016. augusz­tu­sá­ig ápo­lá­si díj­ként jog­ta­la­nul 796.500 Ft-ot vett fel, mellyel  a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

A  férfi  2016. szep­tem­be­ré­ben egy olyan kérel­met nyúj­tott be a járá­si hiva­tal­hoz, mely­re ráha­mi­sí­tot­ta elhunyt édes­any­ja alá­írá­sát.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.