Főoldal » Hírek » Édesanyja halálát okozta a vádlott által gyújtott tűz- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az édes­any­já­val közö­sen lakott lakás­ban tüzet gyúj­tott, majd miu­tán már az egész lakás lán­gok­ban állt onnan kijött anél­kül, hogy a nehe­zen mozgó sér­tett­nek segí­tett volna az ingat­lan elhagy­ni, így az idős nő a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott és édes­any­ja hosszabb idő óta együtt éltek egy gyön­gyö­si tár­sas­ház első eme­le­ti laká­sá­ban. A felek ragasz­kod­tak egy­más­hoz, de viszo­nyuk feszült volt, gyak­ran vitat­koz­tak egy­más­sal. 2020. augusz­tus 17-én az esti órák­ban a vád­lott egy aro­ma­mé­cses­sel meg­gyúj­tot­ta szo­bá­ja abla­ká­ban a füg­gönyt, mely követ­kez­té­ben a lán­gok a lakás többi részé­re is átter­jed­tek. A idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott anya a tűz elől a für­dő­szo­bá­ba mene­kült, ahol elesett és nem tudott fel­kel­ni, illet­ve segít­sé­get sem tudott kérni. A vád­lott édes­any­ja nél­kül elhagy­ta az égő lakást, leült a lép­cső­ház­ban, a tűz­ről sen­kit sem érte­sí­tett és a kiér­ke­ző rend­őrök­nek nem mond­ta meg hol van a sér­tett, hanem bele­nyu­go­dott abba, hogy a szülő meg fog halni.

A sér­tett súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ezen­túl jelen­tős fizi­kai fáj­dal­mat kel­lett elvi­sel­nie halá­la előtt, mely­ben szén- mon­oxid mér­ge­zés is sze­re­pet játszott.

A lakás­ból a lép­cső­ház­ba kiáram­ló mér­ge­ző égés­ter­mék miatt a többi lakó füst­mér­ge­zés veszé­lyé­nek volt kité­ve. A lán­gok csak a tűz­ol­tók gyors beavat­ko­zá­sá­nak köszön­he­tő­en nem ter­jed­tek tel­je­sen át más laká­sok­ra, azon­ban a cse­lek­mény így is több ingat­lan­ban közel három mil­li­ós kárt okozott. 

A Heves Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a – letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a tete­mes bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.