Főoldal » Hírek » Édesanyja házát verte szét az ittas férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben tört-zúzott a hoz­zá­tar­to­zó­ja csa­lá­di házában.

A vád sze­rint a vád­lott koráb­ban egy Bala­ton­bog­lár­hoz köze­li tele­pü­lé­sen közös ház­tar­tás­ban élt édes­any­já­val, aki­hez idő­sza­kon­ként lak­ha­tás cél­já­ból vissza­járt, ingó­sá­ga­it is a sér­tett­nél tárol­ta. A férfi ita­lo­zá­sa miatt szü­lő­jé­vel való kap­cso­la­ta azon­ban oly annyi­ra meg­rom­lott, hogy az asszony 2020 már­ci­u­sá­ban elköl­tö­zött otthonából.

A vád­lott 2020 máju­sá­ban itta­san meg­je­lent anyja házá­nál, ahol nem tudta kul­csá­val kinyit­ni a bejá­ra­ti ajtót és a sér­tet­tet sem érte el, ezért azt vál­lá­val belök­te, így az egyik lakat­pán­tot kisza­kít­va az ingat­lan­ba jutott.

Az indu­la­tos férfi ezt köve­tő­en szá­mos beren­de­zé­si tár­gyat meg­ron­gált, egye­bek mel­lett hűtő­szek­ré­nye­ket dön­tött fel és vert szét, búto­rok fiók­ja­it törte össze, belső ajtót sza­kí­tott ki a kere­té­ből, fa udva­ri padot vágott ketté, szo­ba­nö­vé­nye­ket tett tönkre.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 102.000 forint kárt oko­zott, amely­nek nagy részét megtérítette.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a beis­me­rő fér­fi­val szemben.

A képe­ket a fonyó­di rend­őrök készítették.