Főoldal » Hírek » Édesanyjára és egy gyermekre gyújtotta a házat a 34 éves férfi - fotókkal - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség z ügyész­ség azt a fér­fit, aki az elmúlt év ápri­li­sá­ban része­gen rágyúj­tot­ta a házat az alvó édes­any­já­ra és a vele élő unokájára.

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi az édes­any­já­val és annak kis­ko­rú uno­ká­já­val élt közös ház­tar­tás­ban a sza­bol­csi tele­pü­lé­sen. A férfi már több­ször meg­fe­nye­get­te a két nőt azzal, hogy rájuk fogja gyúj­ta­ni a házat. 2022. ápri­lis 17-én ittas álla­pot­ban a vád­lott elza­var­ta a sér­tet­te­ket ott­hon­ról, akik csak késő este mer­tek haza­men­ni. Éjjel is meg­ölés­sel fenye­get­te őket, mely­nek során az egyik szo­bá­ban az ajtó­füg­gönyt meg­gyúj­tot­ta. A tüzet ekkor még sike­rült elol­ta­ni, mert a sér­tet­tek segít­sé­get kér­tek egy közel­ben lakó rokontól.

Ezt köve­tő­en a vád­lott lefe­küdt, a sér­tet­tek pedig egy másik szo­bá­ba vonul­tak, ahol az ajtót egy vas­rúd­dal belül­ről kitá­masz­tot­ták azért, hogy a vád­lott nehogy bemen­jen hoz­zá­juk. A vád­lott fel­éb­redt, majd ismét tüzet gyúj­tott a ház­ban, láng­ra lob­ban­tott egy plé­det, ami az ablak elé volt helyez­ve. Egy másik szo­bá­ban pedig a búto­ro­kat gyúj­tot­ta fel. Köz­ben a sér­tet­tek szo­bá­já­nak ajta­ját verte, és azt kia­bál­ta, hogy meg­öli őket. A kis­lány a szoba abla­kán keresz­tül mene­kült el az égő ház­ból, míg a vád­lott édes­any­ja kinyi­tot­ta az ajtót, fél­re­lök­te a kezé­ben kés­sel ott álló fiát, majd kifu­tott az udvar­ra. A tüzet a kiér­ke­ző tűz­ol­tók oltot­ták el.

A nagy­ma­ma és a kis­lány élete köz­vet­len veszély­ben volt, mert a ház tető­szer­ke­ze­te bár­mi­kor láng­ra lob­ban­ha­tott volna. A halá­los ered­ményt az aka­dá­lyoz­ta meg, hogy kime­ne­kül­tek a lakás­ból, illet­ve a tűz­ol­tók elol­tot­ták a tüzet.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság 23 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat abban az eset­ben, ha beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és nem kéri a tár­gya­lás megtartását.

A fotó­kon a fel­gyúj­tott lakó­ház szo­bá­ja látható.