Főoldal » Hírek » Édesapja adataival akarta magát igazolni az ellenőrzéskor - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 25 éves férfi ellen, aki a köz­le­ke­dé­si ellen­őr­zés során édes­ap­ja ada­ta­i­val akar­ta magát iga­zol­ni, mert itta­san vezetett

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 25 éves ter­hel­tet 2021 ápri­li­sá­ban az éjsza­kai órák­ban iga­zol­tat­ták a rend­őrök Győr­ben, mikor autót veze­tett. Az ellen­őr­zés során a férfi arra hivat­ko­zott, hogy nin­cse­nek nála az ira­tai, és ezután a 45 éves édes­ap­ja ada­ta­it adta meg saját­ja­ként. Mivel a rend­őrök­nek ittas­nak tűnt a férfi, ezért lég­al­ko­ho­los vizs­gá­lat­ra állí­tot­ták elő, ahol így a jegy­ző­könyv az édes­apa nevé­re és ada­ta­i­val készült el, amit a fiú, apja nevé­ben alá is írt, ezzel azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy édes­ap­ja volt az, aki itta­san jár­mű­vet vezetett.

Az eljá­rás során kide­rült a vád­lott valós sze­mély­azo­nos­sá­ga, így az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt is a ter­hel­tet von­ták felelősségre.

Ugyan­ak­kor édes­ap­ja ada­ta­i­nak ható­ság előt­ti meg­adá­sa miatt a ter­helt ellen az ügyész­ség hamis vád és közokirat-hamisítás miatt is vádat emelt, vele szem­ben - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.