Főoldal » Archív » Édeshármas helyett kiadós verés és vagyoni kár

A Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két nő és egy férfi ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak közül a két nő pénz elle­né­ben sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot tar­tott fenn a sér­tett fér­fi­val úgy, hogy egy­más­ról nem volt tudo­má­suk. 2018. augusz­tus hónap első nap­ja­i­ban az egyik nő a sér­tett ózdi házá­ban tar­tóz­ko­dott, és éjjel is nála maradt, mivel már elő­ző­leg fel­ve­tő­dött, hogy oda­köl­tö­zik. A lakás­ban a haj­na­li órák­ban azon­ban meg­je­lent a másik nő, aki egy fér­fi­val érke­zett. A két nő össze­ta­lál­ko­zott, és fel­há­bo­rod­tak azon, hogy a sér­tett­nek mind­ket­tő­jük­kel viszo­nya van, és úgy ítél­ték meg, hogy ezál­tal a férfi anya­gi­lag meg­ká­ro­sí­tot­ta őket, így elha­tá­roz­ták, hogy mint­egy kár­pót­lás­ként, a fér­fi­től pénzt vagy hasz­ná­la­ti tár­gya­kat vesz­nek el. Vesze­ked­tek a sér­tet­tel, és hogy aka­ra­tu­kat érvé­nye­sít­sék, mind a ket­ten bán­tal­maz­ták a fér­fit, több­ször meg­ütöt­ték, fel­po­foz­ták. Az egyik nő eköz­ben pénzt köve­telt tőle, de a férfi azt mond­ta, hogy nincs pénze, erre mind­két nő átku­tat­ta a ház helyiségeit.

A sér­tett elin­dult a ház­ból, hogy segít­sé­get kér­jen, azon­ban a nők­kel együtt lévő férfi vád­lott – hogy a tár­sai cse­lek­mé­nyét biz­to­sít­sa – utá­na­ment és vissza­ve­zet­te a házba, majd hát­ra­csa­var­ta a keze­it, és egy ruha­ne­mű­vel össze­kö­töt­te, szá­ját szin­tén egy ruha­da­rab­bal betöm­te. E köz­ben az egyik nő érték­tár­gya­kat vett magá­hoz és eltá­vo­zott, míg a másik nő is össze­ké­szí­tett vagyon­tár­gya­kat, de férfi vádlott-társával együtt a ház­ban marad­tak, és más­nap reg­gel a nő fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy men­je­nek el bank­au­to­ma­tá­hoz pénzt felvenni.

A nő egy isme­rő­sét hívta, aki gép­ko­csi­val elvit­te őt, vádlott-társát és a sér­tet­tet Ózd bel­vá­ro­sá­ban lévő egyik bank­au­to­ma­tá­hoz, ahol a sér­tett 1 000 Ft-ot vett le a szám­lá­ról, mivel össze­sen csak ennyi volt rajta. A nő a pénzt elvet­te, és a köze­li bolt­ban elköltötte.

Ezután a nő mind­annyi­u­kat vissza­vi­tet­te az isme­rő­sé­vel a sér­tett házá­ba, ahol tovább keres­gélt szá­má­ra hasz­no­sít­ha­tó érték­tár­gya­kat, azon­ban a sér­tett ezt kihasz­nál­va, kiment az épü­let­ből és rend­őri intéz­ke­dést kért. A rend­őrök kiér­ke­zé­sük­kor a nő a lakás­ban aludt, mivel idő­köz­ben nagyobb mennyi­sé­gű nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szert vett be.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló kopo­nya­zú­zó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett el, azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.