Főoldal » Hírek » Egy banki alkalmazott bűncselekményei- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A banki alkal­ma­zott hölgy magán­éle­ti prob­lé­mái és alko­hol fogyasz­tá­si nehéz­sé­gei miatt leemelt test­vé­re bank­szám­lá­já­ról 330.100 Forin­tot és ello­pott a bank tre­zor­já­ból 340.000 Forint kész­pénzt. Az ügyész­ség vádat emelt ellene.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a jelen­leg 39 éves nő 2018-ban magán­éle­ti és alko­hol­prob­lé­mák­kal küz­dött. Ezek miatt, rész­ben alko­hol hatá­sa alatt négy rész­let­ben össze­sen 330.100 Forin­tot veze­tett át test­vé­re bank­szám­lá­já­ról a saját bank­szám­lá­já­ra, majd az össze­ge­ket kész­pénz­ben felvette.

Ezt köve­tő­en, mivel a bank a fel­vett össze­ge­ket vissza­ve­zet­te a for­rás szám­lá­ra, és a nő szám­lá­já­nak egyen­le­ge nega­tív lett, az elkö­ve­tő külön­bö­ző idő­pon­tok­ban a bank tre­zor­já­ból össze­sen 340.000 Forin­tot vett magához.

A cse­lek­mé­nyek fel­fe­de­zé­sét köve­tő­en a bank a nő mun­ka­vi­szo­nyát azon­na­li hatállyal megszüntette.

Az elkö­ve­tő az álta­la oko­zott össze­sen 670.100 Forint kárt köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben  - 150.000 Forint kivé­te­lé­vel – megtérítette.

Az ügyész­ség a nőt infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben 4 és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.