Főoldal » Hírek » Egy éjszaka alatt 39 db fenyőfát lopott társával - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen, aki tár­sá­val 39 db fenyő­fát lopott el egy éjsza­ka alatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 38 éves férfi és isme­ret­le­nül maradt társa 2021 decem­be­ré­ben, kará­csony előtt egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lés­ről 39 db fenyő­fát lop­tak el. A férfi tár­sá­val a mun­kál­ta­tó­ja által hasz­ná­lat­ra átadott fur­gon­nal haj­tott éjsza­ka a telep­hely­re, ahol a kará­csony­ra való tekin­tet­tel fenyő­fá­kat is tárol­tak. Az elkö­ve­tők lenyom­ták a drót­ke­rí­tést, majd a fur­gon rak­te­ré­be pakol­tak 39 db, össze­kö­tö­zött fenyő­fát. A fákat ezután Auszt­ri­á­ban érté­ke­sí­tet­ték, a pénzt pedig elosz­tot­ták.

Az ello­pott fenyők érté­ke közel 400.000 forint volt, mely nem térült meg.

A fér­fit az ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy fizes­se meg a sér­tett kárát.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.