Főoldal » Hírek » Egy elszabadult pótkocsi ütközött neki a sértett autójának Debrecenben – fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki rosszul rög­zí­tett egy pót­ko­csit, ezért az leakadt és neki­üt­kö­zött egy személyautónak.

A vád­irat sze­rint 2021. augusz­tus 8-án dél­előtt 10 óra körü­li idő­ben a vád­lott autó­busszal köz­le­ke­dett Deb­re­cen egyik nagy for­gal­mú útján, amely­hez egy pót­ko­csit is kap­csol­tak. A vád­lott kb. 40 km/h sebes­ség­gel haladt a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dé­sű úton, ami­kor is a pót­ko­csi leakadt a busz­ról. Az elsza­ba­dult pót­ko­csi átsod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li belső for­gal­mi sávba és neki­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi első részének.

A nagy erejű ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett gép­jár­mű­ve jelen­tő­sen meg­ron­gá­ló­dott, a sér­tett pedig 8 napon túl gyó­gyu­ló térd­i­zü­le­ti porc­le­vá­lást szen­ve­dett. Az autó továb­bi két uta­sá­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott KRESZ-szabályszegő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett súlyos sérülése.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.