Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Egy embercsempész bűnszervezet szír vezetőjének letartóztatását indítványozta az ügyészség – videóval-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FRISSÍTETT

FRISSÍTVE 2020.10.08. 15:10 : A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve elren­del­te a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott szír férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sa végett.

 

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy Buda­pes­ten élő szír férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek az irá­nyí­tá­sa, szer­ve­zé­se alap­ján egy magyar ember­csem­pész férfi 2019 októ­be­re és 2020 janu­ár­ja között leg­alább 33 alka­lom­mal szál­lí­tott a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat Sze­ged és Baja tér­sé­gé­ből Buda­pest­re, illet­ve Auszt­ri­á­ba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őrök 2020. janu­ár 14-én dél­után az M5-ös autó­pá­lya jak­ab­szál­lá­si lehaj­tó­já­nál ellen­őriz­tek egy sze­mély­au­tót veze­tő magyar fér­fit. Az egyen­ru­há­sok a gép­ko­csi­ban öt szír beván­dor­lót is talál­tak, akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és az ember­csem­pész férfi Nyugat-Európába akar­ta őket szál­lí­ta­ni. A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték és a bíró­ság 2020. janu­ár 16-án letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által foly­ta­tott nyo­mo­zás kide­rí­tet­te, hogy az ember­csem­pész férfi az elfo­gá­sa előtt 2019. októ­ber köze­pé­től még leg­alább 32 alka­lom­mal szál­lí­tott a határt ille­gá­li­san átlé­pő, jel­lem­ző­en szír és afgán mig­rán­so­kat pén­zért Buda­pest­re, illet­ve Auszt­ri­á­ba. A szál­lí­tá­so­kat vala­mennyi alka­lom­mal az elfo­gott szír férfi szer­vez­te, aki a bűn­szer­ve­zet másik irá­nyí­tó­ja, egy buda­pes­ti nő köz­ve­tí­té­sé­vel tele­fo­non adta az uta­sí­tá­so­kat a szál­lí­tó­nak arról, hogy hány mig­ránst kell szál­lí­ta­nia, illet­ve hogy hol és mikor vegye fel őket. A szír veze­tő uta­sí­tá­sá­ra a nő gya­nú­sí­tott biz­to­sí­tot­ta a szál­lí­tó­nak a csem­pész­jár­mű­ve­ket is, az ember­csem­pé­szek a tele­fon­be­szél­ge­té­se­ik során a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben „kód­nyel­vet” hasz­nál­tak.

A nyo­mo­zók 2020. októ­ber 6-án csap­tak le az ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­re, akit őri­zet­be vet­tek és szer­ve­ző­ként, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a szír férfi letar­tóz­ta­tá­sát is.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke (10 évtől 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés) és a férfi kül­föl­di kötő­dé­se okán tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, nem­zet­kö­zi voná­sai, vala­mint az elkö­ve­tés módja miatt tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén az eljá­rás más részt­ve­vő­i­nek a meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val, illet­ve bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, veszé­lyez­tet­né. A bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, a rend­sze­res haszon­szer­zés­re törek­vés és a több­szö­ri szál­lí­tás foly­tán a bün­te­tett elő­éle­tű férfi ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­ról a mai napon fog dön­te­ni.

A férfi elfo­gá­sá­ról kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyaron-megigertuk-hogy-lesz-meg-elfogas