Főoldal » Hírek » Egy embert életveszélyesen bántalmazott, egy másikat megölt – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ügyé­szi fel­leb­be­zés elle­né­re a bíró­ság eny­hí­tet­te annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki az egyik sér­tet­tet élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta, míg évek­kel később egy mási­kat megölt. 

Két tár­sa­ság 2017 nya­rán, ita­lo­zás közbe szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Ket­ten dula­kod­tak, de sike­rült több­ször szét­vá­lasz­ta­ni őket. A vád­lott azon­ban a sér­tet­ti tár­sa­ság után vetet­te magát, és kezé­ben egy ket­té­tört karó­val „Most meg­dög­lö­tök!” fel­ki­ál­tás­sal nagy erő­vel fejbe verte a leg­kö­ze­lebb álló sér­tet­tet, aki esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re zuhant. Ekkor a töb­bi­ek lefog­ták a vád­lot­tat, bir­kóz­ni kezd­tek, mely­nek a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget. Társa még ekkor is táma­dó­lag lépett fel, őt a rend­őrök­nek kel­lett lefog­ni­uk, miköz­ben a vád­lott elmenekült.

A sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott 2021-ben, ittas álla­pot­ban cigit kért egy tár­sa­ság­tól, s a nem­le­ges válasz miatt agresszív­vá vált. Vere­ke­dést kez­de­mé­nye­zett, azon­ban sike­rült őt a föld­re vinni. Fel­szó­lí­tot­ták, hagy­ja abba ezt a visel­ke­dést, majd a téren szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök segít­sé­gét kérve elza­var­ták a hely­szín­ről. A vád­lott ebbe nem nyu­go­dott bele, vissza­ment a tár­sa­ság­hoz egy vas­rúd­dal a kezé­ben, és fenye­ge­tő­zött, hogy „meg­öl­lek tite­ket”. Fel­szó­lí­tot­ták, hogy hagy­ja abba a fenye­ge­tő­zést és távoz­zon, de hiába pró­bál­ták elven­ni tőle a vas­ru­dat is,  nagy erő­vel fejbe vágta a sér­tet­tet, aki az ütés követ­kez­té­ben össze­esett, majd néhány nap­pal később elhunyt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt - mint vissza­esőt - 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért – hatá­ro­zat­lan idejű sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa –, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a minő­sí­tést helyes­nek talál­ta, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zés­sel azon­ban nem értett egyet, és az elkö­ve­tő bün­te­té­sét 15 évre enyhítette.