Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Egy éppen arra járó szociális dolgozó zavarta meg a két tolvajt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 47 és egy 37 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki­ket egy lopás elkö­ve­té­se köz­ben ért tet­ten és zavart el egy szo­ci­á­lis dolgozó.

A vád sze­rint a két rovott múltú férfi 2019. júli­us 24-én dél­ben Pász­tón, a Kos­suth Lajos úton sétál­va ész­lel­te, hogy az egyik ház köz­vet­le­nül az utcá­ra nyíló abla­ka nyit­va van.

Azon­nal elha­tá­roz­ták, hogy onnan meg­kí­sé­rel­nek ellop­ni vala­mit, az idő­seb­bik gyor­san be is mászott, a nap­pa­li­ban lévő, 104 000 Ft érté­kű tele­ví­zió kábe­le­it és anten­ná­ját kihúz­ta, majd a készü­lé­ket az ablak­hoz vitte. Társa fel­ült a pár­kány­ra, hogy a tévét átve­gye, ekkor azon­ban egy arra járó étel­ki­hor­dó szo­ci­á­lis dol­go­zó meg­lát­ta őket, rájuk kiál­tott, mire a két férfi – a tele­ví­zió készü­lé­ket hát­ra­hagy­va – elfutott.

Az őket tet­ten érő férfi a rend­őr­ség érte­sí­té­se után segí­tett a kiér­ke­ző rend­őrök­nek a tol­va­jok fel­ku­ta­tá­sá­ban is, aki­ket így a jár­őrök a hely­szín köze­lé­ben per­ce­ken belül elfogtak.

Mivel mind­két férfi külö­nös vissza­eső, így – bár a cse­lek­mény a tanú bátor fel­lé­pé­se miatt kísér­le­ti szak­ban maradt, ezért a nyug­dí­jas sér­tett­nek kára nem kelet­ke­zett – az ügyész­ség mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se­ik vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­suk­ra tett indít­ványt a Pász­tói Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.