Főoldal » Hírek » Egy évig zaklatta hívásaival és üzeneteivel az ügyvédet – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­ügy­ben védő­ként eljárt ügy­vé­det egy év alatt, három tele­fon­szám­ról össze­sen 1573 alka­lom­mal hívta fel és 769 sms-t küldött. 

A vád­irat sze­rint az ügy­véd­ként dol­go­zó férfi a vád­lott édes­any­já­nak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­ügy­ben védő­ként járt el. A nő 2022 janu­ár­já­tól azért keres­te rend­sze­re­sen a sér­tet­tet – annak aka­ra­ta elle­né­re –, hogy az eljá­rás állá­sá­ról, illet­ve a véden­ce által oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­ről tájékoztassa.

Az ügy­véd véden­ce az oko­zott kárt 2022 novem­be­ré­ben meg­té­rí­tet­te, ennek elle­né­re a vád­lott tovább­ra is hívta és tovább­ra is üze­ne­tek­kel bom­báz­ta a sér­tet­tet. A nő a hívá­sok­ra és az sms kül­dé­sek­re három tele­fon­szá­mot is hasz­nált. Egy év lefor­gá­sa alatt össze­sen 1573 alka­lom­mal hívta fel az ügy­vé­det és össze­sen 769 sms üze­ne­tet küldött.

Az ügyész­ség a nőt zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.