Főoldal » Hírek » Egy férfi a szállásadóját lökte egy árokba, aki azt nem élte túl - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, mert ellö­kött egy idős fér­fit, aki emi­att éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő már egy éve lakott szí­ves­ség­ből a nyolc­van év felet­ti sér­tet­tel együtt, annak döm­sö­di házá­ban. Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak és rend­sze­re­sen vesze­ked­tek egy­más­sal, amely­nek során az elkö­ve­tő időn­ként bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet.

Az elkö­ve­tő­nek egyéb­ként szo­ká­sa volt máso­kat a vál­lá­val lök­dös­ni.

2022. május 14-én, reg­gel a férfi ismét bán­tal­maz­ta közös lakó­he­lyü­kön a sér­tet­tet, fej­te­tőn ütöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben az idős férfi bevér­zé­ses sérü­lést szen­ve­dett el.

Ezután körül­be­lül negyed óra múlva a sér­tett a háza előtt beszél­ge­tett egy isme­rő­sé­vel az utcán, ami­kor a lakó­tár­sa elment mel­let­te és vál­lá­val meg­lök­te. Az idős sér­tett a lökés követ­kez­té­ben elve­szí­tet­te egyen­sú­lyát és az útmen­ti árok­ba esett, beüt­ve fejét az árok beton­sze­gé­lyé­be. A férfi ekkor még oda­lé­pett a fekvő sér­tett­hez és átfor­dí­tot­ta, de utána ott­hagy­ta anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott vagy hívott volna. Ezután a sér­tet­tel koráb­ban beszél­ge­tő isme­rős kért segít­sé­get, de a kiér­ke­ző men­tők már csak az idős ember halá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni.

Az ügy­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat.