Főoldal » Hírek » Egy férfi autóstoppal, a sofőrt kényszerítve vitte el a lopott műszaki cikkeket - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy lopott sarok­csi­szo­ló­val beült egy isme­rő­se autó­já­ba, majd a fér­fit arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vigye őt Komádiba.

A vád sze­rint a férfi 2022. május 7-én dél körü­li idő­ben ittas álla­pot­ban Kör­összeg­apá­ti­ban tar­tóz­ko­dott és elment régi isme­rő­sé­hez, a sér­tett­hez, hogy tőle pénzt kér­jen köl­csön. A nyi­tott kapun bement az udvar­ra és ész­lel­te, hogy nincs ott­hon senki. Ezután a férfi kör­be­né­zett a nyi­tott műhely­ben és onnan ello­pott egy 80.000 forint érté­kű fle­xet, amely­ben benne volt az akku­mu­lá­to­ra is.

Ezt köve­tő­en gya­lo­go­san elin­dult Körös­sza­kál irá­nyá­ba, ekkor az úton meg­állt mel­let­te a másik sér­tett, aki fel­vet­te őt az autó­já­ba. Az uta­zás során a vád­lott elmond­ta neki, hogy nála van egy akku­mu­lá­to­ros esz­közt, amit Kör­összeg­apá­ti­ban lopott el. A sér­tett ezen fel­há­bo­ro­dott, meg­állt és kérte a fér­fit, hogy száll­jon ki. Ezen az elkö­ve­tő fel­dü­hö­dött és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy vigye el őt Komá­di­ba, mert ha nem, akkor bein­dít­ja a fle­xet és bele­vág a fejé­be. A sér­tett erre nagyon meg­ijedt és elin­dult a jár­mű­vel. Rövid idő eltel­te után a vád­lott egyre inge­rül­tebb lett, a tár­gyat bein­dí­tot­ta és néhány másod­per­cig működ­tet­te, hogy nyo­ma­té­kot adjon a koráb­bi fenye­ge­té­sé­nek és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet arra, hogy men­jen gyor­sab­ban. A sér­tett elvit­te a vád­lot­tat Komá­di­ba, ahol a férfi a sarok­csi­szo­ló­gé­pet egy isme­ret­len sze­mély­nek érté­ke­sí­tet­te 20.000 forintért.

Az elkö­ve­tő a műsza­ki cikk tulaj­do­no­sá­nak 80.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és a nyo­mo­zás során a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.