Főoldal » Hírek » Egy férfi betört az idős asszony házába, majd bántalmazta - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy pénzt sze­rez­zen, bement a sér­tett házá­ba, és az idős asszonyt ököl­lel meg­ütöt­te, majd a fal­hoz lökte.

A vád sze­rint a haj­dú­do­ro­gi férfi 2022. ápri­lis 8-án, dél­előtt, kerék­pár­ral átment Haj­dú­ná­nás­ra, és kisze­mel­te a csa­lá­di házat, ahol az idős sér­tett a fér­jé­vel lakott együtt. A férj 11 óra körü­li idő­ben elin­dult az ebé­dért, ezért az idős asszony bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót. A vád­lott a kerí­té­sen át bemá­szott az udvar­ra, a bejá­ra­ti ajtót berúg­ta, és bement az épü­let­be. Ennek zajá­ra az idős asszony a bejá­rat felé ment, így talál­ko­zott a vád­lot­tal, aki őt ököl­lel az arcán meg­ütöt­te, a kezé­ben tar­tott lám­pá­val a sze­mé­be vilá­gí­tott, majd az asszonyt a fal­nak lökte, aki a köve­zet­re esett.

A táma­dó, miu­tán a sér­tett ellen­ál­lá­sát meg­tör­te, az egyik szo­bá­já­ban érték­tár­gyak, illet­ve pénz után kuta­tott, azon­ban akkor a sér­tett han­go­san segít­sé­gért kiál­tott, ami­től a férfi meg­ijedt és kisza­ladt a házból.

A haj­dú­do­ro­gi férfi nem vitt el sem­mit, azon­ban a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló csi­go­lya­tö­rést és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott 2022 janu­ár­já­ban és már­ci­u­sá­ban Haj­dú­ná­ná­son két lakás­ba ment be, ahon­nan kész­pénzt és érté­ke­sebb lakás­fel­sze­re­lé­si tár­gya­kat lopott el.

Az ügy­ben a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lott ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, a minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, illet­ve két rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az oko­zott kár ere­jé­ig a járás­bí­ró­ság ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.