Főoldal » Hírek » Egy gondnokság alatt álló nővel tartatták ki magukat és más nőket is kizsákmányoltak – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy magyar pár­ral és a férfi any­já­val szem­ben, akik bel­föl­dön és Auszt­ri­á­ban is pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­tek egy cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kor­lá­to­zó gond­ok­ság alatt álló nőt. 

A vád­irat lényeg sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nő és a tevé­keny­sé­gét fel­ügye­lő élet­tár­sa több kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő nőt dol­goz­ta­tott szin­tén pros­ti­tu­ált­ként, egyik sér­tett ese­tén a férfi édes­any­já­nak közreműködésével.

A nő 2018-ban egy sváj­ci bár­ban meg­is­mer­ke­dett egy vele azo­nos tevé­keny­sé­get űző, aka­rat­nyil­vá­ní­tá­si képes­sé­gé­ben súlyos fok­ban kor­lá­to­zott, cse­lek­vő­ké­pes­sé­get rész­le­ge­sen kor­lá­to­zó gond­ok­ság alatt álló szin­tén magyar nővel, aki­vel bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki és Magyar­or­szág­ra hívta. A sér­tett álla­po­ta a külső szem­lé­lő szá­má­ra is könnyen fel­is­mer­he­tő volt.

A nő és élet­tár­sa, vala­mint a férfi édes­any­ja a könnyen befo­lyá­sol­ha­tó és meg­fé­lem­lít­he­tő sér­tet­tet irá­nyí­tá­suk alá von­ták, majd a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szer­zett pénz­ből biz­to­sí­tot­ták hosszabb távú meg­él­he­té­sü­ket. Ennek kere­té­ben az áldo­za­tot a férfi meg is fenye­get­te, hogy, ha nem vál­lal­ja az ilyen mun­ka­vég­zést, akkor kis­gyer­me­két és nagy­ap­ját bán­tal­maz­ni fog­ják. A nő buda­pes­ti laká­sok­ban és köz­te­rü­le­te­ken kínált sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást, az ebből szár­ma­zó bevé­te­lét, illet­ve sze­mé­lyi okmá­nya­it és tele­fon­ját elvet­ték. A sér­tett csak vala­me­lyik elkö­ve­tő kísé­re­te mel­lett hagy­hat­ta el a tar­tóz­ko­dá­si helyét.

A trió a sér­tet­tet 2019-ben kiutaz­tat­ta Auszt­ri­á­ba, ahol egy otta­ni bor­dély­ház­ban dol­goz­tat­ták. A kizsák­má­nyolt nő végül 2019 júli­u­sá­ban – ami­kor az őt egyéb­ként folya­ma­to­san fel­ügye­lő női vád­lott átme­ne­ti­leg távol volt – segít­sé­get kért a bor­dély­ház alkal­ma­zot­ta­i­tól, akik őt kime­ne­kí­tet­ték és érte­sí­tet­ték a helyi ható­sá­go­kat is.

A vád­irat­nak része még az is, hogy az élet­tár­sak másik két nőt is dol­goz­tat­tak pros­ti­tu­ált­ként, illet­ve a gond­ok­ság alá helye­zett sér­tet­tet egy alkal­mi férfi isme­rő­se 2019 janu­ár­já­ban egy vitát köve­tő­en forró étolaj­jal leön­töt­te és ezzel mara­dan­dó sérü­lést oko­zott neki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­te és az olaj­jal való leön­tés miatt a negye­dik vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fegyház- és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint a kihasz­ná­lás­sal vádolt három ter­helt ellen pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is indít­vá­nyoz­za. 

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által koráb­ban az ügy­ben kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-a-gyanu