Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Egy hét alatt három embercsempészt állítottak bíróság elé Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség három bűn­ügy­ben, gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott három kül­föl­di ember­csem­pészt. Ők 2021 szep­tem­be­ré­ben és októ­be­ré­ben a szerb-magyar határ köze­lé­ből össze­sen 36 mig­ránst akar­tak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök az M5-ös autó­pá­lyán elfog­ták őket.

Az egyre erő­sö­dő mig­rá­ci­ós nyo­más miatt az ember­csem­pé­szé­sek száma Bács-Kiskun megyé­ben az utób­bi idő­ben nagyon meg­nőtt, a megye rend­őrei és ügyé­szei komoly erő­fe­szí­té­se­ket tesz­nek vala­mennyi ember­csem­pész elfo­gá­sa és fele­lős­ség­re voná­sa érde­ké­ben. Az ember­csem­pé­szés súlyos bűn­cse­lek­mény, azt a tör­vény alap­eset­ben 1 évtől 5 évig, minő­sí­tett ese­tek­ben akár 5 évtől 15 évig, illet­ve 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2021. decem­ber 7. és 9. napja között 3 kül­föl­di ember­csem­pészt állí­tott bíró­ság elé. A román, ukrán és szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak isme­ret­len meg­bí­zó­ik uta­sí­tá­sai alap­ján 2021. szep­tem­ber 9-én, 12-én és októ­ber 17-én össze­sen 36, pakisz­tá­ni, bang­la­de­si, indi­ai, afgán és török ille­gá­lis beván­dor­lót akar­tak a szerb-magyar határ­tól Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de az egyen­ru­há­sok az M5-ös autó­pá­lyán, Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfog­ták őket.

A leg­több, egy kis­te­her­gép­ko­csi­ban szál­lí­tott beván­dor­ló 24 volt. Az összes vád­lott fizet­ség remé­nyé­ben vál­lal­ta az ember­csem­pé­szést, az ukrán vád­lott sze­mé­lyen­ként 100 eurót kapott volna a szállításért.

Az októ­ber­ben elfo­gott szerb ember­csem­pészt a rend­őrök a sztrá­dán követ­ni kezd­ték, de a vád­lott „meg­érez­te a bajt” és az egyik kihaj­tó­nál vissza­for­dult Sze­ged irá­nyá­ba. Végül az egyen­ru­há­sok Kecs­ke­mét köze­lé­ben elfogták.

A nyo­mo­zók által őri­zet­be vett ember­csem­pé­sze­ket a bíró­ság vala­mennyi ügy­ben letartóztatta.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta a vád­lot­ta­kat bíró­ság elé.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat és a román és ukrán ember­csem­pé­sze­ket 3-3 év, míg a szerb vád­lot­tat 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­ta­kat hatá­ro­zott időre ki is uta­sí­tot­ta az ország­ból. A bíró­ság íté­le­te ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt egyik ügy­ben sem emel­ke­dett jogerőre.