Főoldal » Archív » Egy híres amerikai producert csaptak be – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két, szerb és hor­vát állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik egy híres ame­ri­kai film­pro­du­cert káro­sí­tot­tak meg több mint 400 ezer dollárral.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy meg­szer­zik az angol-amerikai ket­tős állam­pol­gár­sá­gú film­pro­du­cer egy cseh­or­szá­gi bank­ban veze­tett bank­szám­lá­ján levő pén­zét. Ennek érde­ké­ben a pro­du­cer nevé­re és sze­mé­lyi ada­ta­i­ra állít­tat­tak ki a vád­lot­tak egyi­ké­nek fény­ké­pé­vel ellá­tott hamis brit magán­út­le­ve­let, sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­ványt és veze­tői enge­délyt, ille­tő­leg név­jegy­kár­tyá­kat is. A fen­ti­ket köve­tő­en a vád­lot­tak 2017 októ­be­ré­ben Sze­ge­den egy keres­ke­del­mi bank fiók­já­ban a sér­tett nevé­re szám­lát nyi­tot­tak, mely­nek során fel­hasz­nál­ták a hamis, de a vád­lot­tak egyi­ké­nek fény­ké­pé­vel ellá­tott okira­to­kat is. Más­nap a vád­lot­tak Prá­gá­ba utaz­tak, ahol a pro­du­cer szám­la­ve­ze­tő bank­já­ba bemen­tek, ott a hamis okira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val a banki alkal­ma­zot­tat meg­té­veszt­ve meg­vál­toz­tat­ták a bank­szám­la inter­ne­tes hoz­zá­fé­ré­si kód­ja­it. Ezt köve­tő­en 2000 ame­ri­kai dol­lárt a szám­lá­ról fel­vet­tek, a továb­bi 435 ezer dol­lárt pedig a magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­ra átutal­tat­ták. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en vissza­utaz­tak Sze­ged­re, 12 ezer dol­lárt a bank­fi­ók­ból kész­pénz­ben fel­vet­tek, a fenn­ma­ra­dó több, mint 400 ezer dol­lárt át akar­ták utal­tat­ni egy nem léte­ző sze­mély ügy­ve­ze­té­se alatt álló, de érde­kelt­sé­gük­be tar­to­zó cég­nek, így pró­bál­va eltün­tet­ni a csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt. Mind­eköz­ben azon­ban a sér­tett tudo­má­sá­ra jutott, hogy bank­szám­lá­já­ról pénzt vet­tek fel és utal­tak át és még mielőtt annak tovább uta­lá­sát tud­ták volna kez­de­mé­nyez­ni vád­lot­tak a bukó cég felé, a rend­őr­ség azt lefoglalta.

A sér­tett­nek 437 ezer ame­ri­kai dol­lár, azaz mint­egy 120 mil­lió forint kárt okoz­tak, de tekin­tet­tel arra, hogy a pénz nagy része lefog­la­lás­ra került, így a meg nem térült kár össze­ge mint­egy 4 mil­lió forint. A lefog­lalt pénzt a bank vissza­utal­ta a sér­tett szám­la­ve­ze­tő pénz­in­té­ze­te felé.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, vala­mint pénz­mo­sás elkö­ve­té­sé­ben való meg­ál­la­po­dás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.