Főoldal » Archív » Egy hónapon belül bíróság elé álltak a tolvajok és az orgazda

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azo­kat a fér­fi­a­kat, akik egy tatár­szent­györ­gyi ház­ból lopott dol­go­kat isme­rő­sü­kön keresz­tül zálog­ház­ba adtak.

A bűn­ügy egyik gya­nú­sí­tott­ja 2019. janu­ár 24-én dél­után befe­szí­tet­te egy tatár­szent­györ­gyi ház bejá­ra­ti ajta­ját. A ház­ban érté­kek után kuta­tott, majd innen könnyen és gyor­san érté­ke­sít­he­tő szer­szá­mo­kat, deko­pír­fű­részt, fle­xet, ütve­fú­ró­gé­pet vitt magával.

A férfi a tár­sá­val még aznap este vissza­ment házba, ekkor újabb szer­szá­mo­kat, gya­lu­gé­pet, csi­szo­ló­gé­pet, fúró­gé­pet, szá­mos kézi­szer­szá­mot és egy lemez­kály­hát loptak.

A két férfi a mint­egy 230.000,- forint érté­kű esz­kö­zö­ket egy isme­rő­sük­höz, a bűn­ügy har­ma­dik gya­nú­sí­tott­já­hoz vitte. Ez a férfi, tudva arról, hogy vala­mennyi szer­szám lopott, vál­lal­ta, hogy azo­kat elad­ja. A szer­szá­mok egy részét zálog­ház­ba vitte, a töb­bit magá­nál tartotta.

A Daba­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói más­nap, 2019. janu­ár 25-én elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a két tol­vajt. Mind­ket­ten letar­tóz­ta­tás­ba kerültek.

A nyo­mo­zók az ello­pott dol­go­kat hiány­ta­la­nul meg­ta­lál­ták, és azo­kat a tulaj­do­no­suk­nak, a bűn­ügy sér­tett­jé­nek visszaadták.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség egy hóna­pon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta a lopás bűn­tet­té­vel és orgaz­da­ság vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott elkövetőket.

A Daba­si Járás­bí­ró­ság 2019. feb­ru­ár 25-én az egyik, lopást elkö­ve­tő fér­fit 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re, tár­sát 1 év 1 hónap 15 nap fog­ház­bün­te­tés­re, az orgaz­da­sá­got elkö­ve­tő fér­fit pedig 1 év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság íté­le­te nem jogerős.