Főoldal » Archív » Egy járókelőt bántalmazott, majd kiugrott egy épület második emeletéről

A férfi a 2018 őszén tör­tént cse­lek­ményt meg­elő­ző­en több­ször volt alko­hol­mér­ge­zés miatt kór­há­zi keze­lé­sen, ille­tő­leg rend­sze­re­sen hasz­nált kábí­tó­szert, ami zavart men­tá­lis álla­po­tát elő­idéz­het­te. Azt azon­ban az is kivált­hat­ta, hogy a kábí­tó­szer hasz­ná­la­tá­val a cse­lek­ményt meg­elő­ző napok­ban fel­ha­gyott. A Győri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal és könnyű testi sér­tés­sel vádol­ja az elkövetőt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a jelen­leg huszon­négy éves vád­lott 2018 őszén egy álta­la isme­ret­len fér­fit, aki a kis­fi­á­val volt, bán­tal­ma­zott az utcán. A sér­tet­tet több­ször fejen ütöt­te, és az ütle­ge­lést akkor is foly­tat­ta, mikor a sér­tett már a föld­re rogyott. A sér­tett a hom­lo­kán, szá­ján és könyö­kén könnyeb­ben sérült.

Az elkö­ve­tő a bán­tal­ma­zás után besza­ladt egy köze­li épü­let­be és annak máso­dik eme­le­té­ről kiug­rott, több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lést okoz­va ezzel magának.

A ter­helt – élet­ve­ze­té­si szo­ká­sa­i­ra is vissza­ve­zet­he­tő – elkö­ve­tés­ko­ri zavart pszi­chés álla­po­ta nem befo­lyá­sol­ja a beszá­mít­ha­tó­sá­gát és a büntethetőségét.