Főoldal » Hírek » Egy korábbi konfliktus miatt bántalmazta a sértettet a fiatalkorú - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett sze­mét. A sérü­lés mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyult.

A vád sze­rint 2021. júni­us 4-én, 18 óra 30 perc­kor a 16 éves vád­lott barát­já­val együtt az egyik deb­re­ce­ni park­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­re­vet­te, hogy ott van a 12 éves sér­tett. A fia­tal tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett olyan fotót készí­tett róla, ame­lyen dohány­zik, ezért a kis­ko­rút kér­dő­re vonta. Az elkö­ve­tő indu­la­to­san beszélt a sér­tet­tel, majd hir­te­len két kéz­zel a mell­ka­sá­nál fogva ellök­te. A kis­ko­rút elesett, majd a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól tart­va bocsá­na­tot kért. A fel­dü­hö­dött fia­tal­ko­rú ezt köve­tő­en a sér­tet­tet egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te a sze­mé­nél. A sér­tett nap­szem­üve­ge leesett és össze­tört, illet­ve a bal szeme vér­zett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett sze­mét meg kel­lett műte­ni. A sérü­lés látás­éles­ség csök­ke­nést ered­mé­nye­zett, ami mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­tal ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­nek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a járás­bí­ró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a pró­ba­idő idő­tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.