Főoldal » Hírek » Egy lengyel férfi menekülés közben sodort el autójával egy hivatalos személyt - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. augusz­tus 6-án, éjsza­ka, egy 29 éves len­gyel férfi a magyar-szerb határ köze­lé­ben, Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben autó­já­val az 55-ös főúton haladt, ami­kor egy ember­csem­pé­szet miat­ti ellen­őr­zés köze­lé­be ért. A pol­gár­őrök lát­ták, ami­kor a len­gyel honos­sá­gú autó hir­te­len egy homo­kos dűlő­út­ra kanya­ro­dott, ezért követ­ték a rend­őrök érte­sí­té­se mel­lett. A kül­föl­di férfi nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dett az egy kocsi­nyom szé­les­sé­gű homo­kos úton, ami­kor a rend­őrök sza­bá­lyo­san, lám­pá­val tör­té­nő jel­zés­sel meg akar­ták állí­ta­ni. A len­gyel férfi sebes­sé­gét inten­zí­ven növel­ve a rend­őrök felé haj­tott, akik az elütést csak úgy tud­ták elke­rül­ni, hogy az út mel­let­ti fás-bokros terü­let­re ugrottak.

A rend­őrök­nek sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, ugyan­ak­kor az intéz­ke­dés­be bekap­cso­ló­dó büntetés-végrehajtási főtörzs­őr­mes­tert a mene­kü­lő gép­jár­mű bal hátsó nyi­tott ajta­ja elso­dor­ta. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a hiva­ta­los sze­mély nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés­sel járó kar­tö­rést szenvedett.

A bal­ese­tet köve­tő­en a férfi tovább­ra is kivon­va magát a rend­őri intéz­ke­dés alól tovább haj­tott, azon­ban nem az útvi­szo­nyok­hoz válasz­tott sebes­sé­ge miatt későn vett észre egy elha­gyot­tan par­ko­ló, szerb honos­sá­gú sze­mély­gép­jár­mű­vet, amely­nek neki­üt­kö­zött. Mivel a jármű bal első kere­ke kitört, az elkö­ve­tő gya­lo­go­san mene­kült tovább, azon­ban a rend­őrök rövid időn belül elfogták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a kül­föl­di fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság mai vég­zé­sé­vel a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en elren­del­te, amely dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott – aki egyéb­ként nem tett val­lo­mást – és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt.

A fotó a mene­kü­lés köz­ben készült.