Főoldal » Hírek » Egy magyar nő több késszúrással megölte és feldarabolta a barátját Bécsben – Videóval – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vádat emelt két magyar nő ellen. Egyi­kü­ket előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te, a mási­kat bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt.  

A vád sze­rint a 27 éves nő 2018 év őszén Auszt­ri­á­ban, Bécs­ben ismer­te meg későb­bi áldo­za­tát, egy másik föld­rész­ről szár­ma­zó fér­fit, aki a nőt nehéz hely­ze­té­ből kise­gí­tet­te. Szál­lást, anya­gi biz­ton­sá­got és kábí­tó­szert is biz­to­sí­tott szá­má­ra.

A nő a fér­fit több ízben ott hagy­ta, mert ilyen­kor vissza­ment az ugyan­csak Bécs­ben élő magyar barát­já­hoz, aki­vel „se veled, se nél­kü­led” viszony­ban áll­tak.

2019. év ele­jén a nő a sér­tet­tel került ismét kap­cso­lat­ba, aki a nőt már fele­sé­gül kíván­ta venni, amibe a nő is bele­gye­zett. A hónap köze­pé­től azon­ban a nő már nem tar­tot­ta jó ötlet­nek a házas­sá­got. Úgy érez­te, hogy a sér­tett erő­sza­ko­sabb és inkább magyar barát­já­val sze­ret­ni ismét együtt lenni.

A vád­lott fel­vet­te a kap­cso­la­tot a magyar barát­já­val, aki azt taná­csol­ta neki, hogy mond­ja el a sér­tett­nek, hogy nem sze­re­ti és hagy­ja őt el.

A nő azon­ban – tart­va a sér­tett kiter­jedt kap­cso­la­ta­i­tól, a sér­tett bará­ta­i­tól – azt ter­vez­te el, hogy inkább meg­öli a sér­tet­tet és utána úgy tesz, mint­ha a sér­tett eltű­né­sé­ről nem ren­del­kez­ne infor­má­ci­ó­val.

A vád­lott várta a meg­fe­le­lő alkal­mat, mely 2019. feb­ru­ár 24-én a reg­ge­li órák­ban jött el. Előt­te való nap és a disz­kó­ban is mind­ket­ten jelen­tős kábí­tó­szert fogyasz­tot­tak. A vád­lott és a sér­tett egy disz­kó­ból tér­tek haza bécsi ott­ho­nuk­ba és lefek­vés­hez készü­lőd­tek.

A férfi még elal­vás előtt sze­ret­kez­ni kívánt, ezért köze­led­ni pró­bált a nőhöz. A vád­lott dur­ván eluta­sí­tot­ta, leta­szí­tot­ta a sér­tet­tet a föld­re, majd sér­te­get­te. A férfi dühös lett és meg­fe­nye­get­te a vád­lot­tat. A nő ekkor fel­kap­ta a mel­let­te lévő kést, majd elő­ször meg­szúr­ta s sér­tett nya­kát, majd dula­ko­dás köz­ben több­ször meg­szúr­ta test-szerte. A sér­tett rövid­del a szú­rá­so­kat köve­tő­en éle­tét veszet­te. A nő ezután elvet­te a sér­tett pén­zét, 580 eurót majd más­nap a kés­sel és egy kala­páccsal fel­da­ra­bol­ta sér­tet­tet és bőrön­dök­be rakva édes­any­já­hoz, a másik vád­lott jász­la­dá­nyi ott­ho­ná­ba szál­lí­tot­ta.

A követ­ke­ző napon a vád­lot­tak a sér­tett marad­vá­nya­it egy bérelt autó­val Jász­al­só­szent­györgy kül­te­rü­le­té­re szál­lí­tot­ták, egy beton áteresz­be elrej­tet­ték, majd sósav­val leön­töt­ték.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az anyá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, a lányá­val szem­ben hatá­ro­zott idejű fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog első fokon bírói dön­tést hozni.