Főoldal » Archív » Egy nap alatt háromszor rabolta ki volt osztálytársát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 17 éves fia­tal­ko­rú­val és fel­nőtt­ko­rú tár­sá­val szem­ben, akik Bar­cson egy nap alatt, gyors egy­más­után­ban három­szor rabol­ták ki a fia­tal­ko­rú vád­lott volt osztálytársát.

A gyer­mek­ott­hon­ban élő fia­tal­ko­rú vád­lott már a koráb­bi tan­év­ben is több bűn­cse­lek­ményt köve­tett el volt osz­tály­tár­sa sérel­mé­re. A vád­lott és fel­nőtt­ko­rú társa 2018 ápri­li­sá­ban az egyik dél­előtt elha­tá­roz­ták, hogy pénzt sze­rez­nek a sér­tet­től. Meg­vár­ták, hogy a sér­tett az isko­lá­juk­hoz köze­li bolt­ban befe­jez­ze a vásár­lást, majd meg­fe­nye­get­ték azzal, hogy ha nem ad nekik pénzt, meg fog­ják verni. A sér­tet­től ekkor kisebb össze­gű kész­pénzt zsák­má­nyol­tak, amit inter­ne­te­zés­re és élel­mi­szer­re költöttek.

Ami­kor dél­után­ra elfo­gyott a pénz, a két vád­lott újra meg­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­től – mivel a pén­zét már koráb­ban elvet­ték - két szend­vi­cset sze­rez­tek meg úgy, hogy újra verés­sel fenye­get­ték meg.

A vád­lot­tak azon­ban ezzel sem elé­ged­tek meg, és követ­ni kezd­ték a haza­fe­lé tartó sér­tet­tet. A sér­tett ezút­tal igye­ke­zett ellen­áll­ni, és a vád­lot­tak agresszív fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem a puló­ve­rét, sem más érté­ket nem volt haj­lan­dó oda­ad­ni nekik, azon­ban a vád­lot­tak ész­re­vet­tek a tás­ká­já­ban egy 3.500,-Ft érté­kű veze­ték nél­kü­li tele­fon­töl­tőt, amit - a két vád­lott újabb fenye­ge­té­sé­nek hatá­sá­ra - már kény­te­len volt átad­ni, a puló­ve­ré­vel együtt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő és javí­tó­in­té­zet­ben fogva tar­tott fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, míg a szin­tén letar­tóz­ta­tás­ban lévő fel­nőtt korú tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.