Főoldal » Hírek » Egy nő védelmére kelt, ezért kegyetlenül bántalmazták - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már bün­te­tett 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly kará­csony­kor, egy józsef­vá­ro­si éjjel-nappali bolt­ban azért bán­tal­maz­ta bru­tá­li­san az alkal­mi isme­rő­sét, mert a férfi a vád­lott által inzul­tált eladó­nő védel­mé­re kelt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 júni­u­sá­tól rend­sze­re­sen betért egy VIII. kerü­le­ti éjjel-nappali bolt­ba, ahol pró­bált köze­leb­bi kap­cso­lat­ba kerül­ni az egyik eladó­val, a nő azon­ban rend­re elhá­rí­tot­ta a férfi köze­le­dé­sét. Visel­ke­dé­se miatt a fér­fit kitil­tot­ták a bolt­ból, ezt azon­ban figyel­men kívül hagy­ta, és tovább­ra is rend­sze­re­sen betért oda.

A vád­lott 2021. decem­ber 25-én, este, kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban ismét bement az üzlet­be, ahol inzul­tál­ta az eladó­nőt, és a vásár­ló­kat is zak­lat­ta, ezért elküld­ték. Pár órá­val később a Kál­vin tér köze­lé­ben meg­is­mer­ke­dett egy 39 éves fér­fi­val - az ügy sér­tett­jé­vel - akit meg­kért arra, hogy men­jen el vele a józsef­vá­ro­si éjjel-nappali bolt­ba és vegyen neki alkoholt.

Miu­tán meg­ér­kez­tek az üzlet­hez, a sér­tett meg­vet­te az italt, a vád­lott pedig eköz­ben ismét inzul­tál­ta az eladó­nőt. A sér­tett ekkor a nő védel­mé­re kelt, és pró­bál­ta elhúz­ni tőle a fér­fit, illet­ve igye­ke­zett kites­sé­kel­ni az üzlet­ből, de az egyre agresszí­vabb férfi nem hagy­ta magát, ezért a két férfi között szó­vál­tás ala­kult ki. A sér­tett még ezután is pró­bál­ta távo­zás­ra bírni a vád­lot­tat, ezért átka­rol­ta a nya­kát, és a kijá­rat felé indult volna vele, a vád­lott azon­ban kibújt a fogás­ból, és ököl­lel meg­ütöt­te a fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben hát­tal, a pol­cok közé esett. A vád­lott ezt köve­tő­en több­ször, nagy erő­vel meg­ta­pos­ta a hátán fekvő sér­tett fejét, vala­mint ököl­lel, szin­tén nagy erő­vel több­ször meg is ütöt­te, ami­nek hatá­sá­ra a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A másik eladó eköz­ben tele­fo­non pró­bált segít­sé­get kérni, a vád­lott azon­ban ezt ész­re­vet­te, ezért kivet­te kezé­ből a tele­font, és a föld­höz vágta. Ezután vissza­ment a sér­tett­hez, meg­fog­ta az egyik lábát, és kihúz­ta őt az üzlet bejá­ra­tá­hoz, ahol azon­ban a férfi másik lába beakadt az ajtó­ba. A férfi ekkor ismét több alka­lom­mal meg­ta­pos­ta és meg­ütöt­te a mind­vé­gig esz­mé­let­len, maga­te­he­tet­len sér­tett fejét. Végül a ruhá­za­tá­nál fogva rán­gat­ta ki a fér­fit az üzlet­ből, ahol tovább bán­tal­maz­ta, majd távo­zott a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, az idő­sze­rű és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás nél­kül fel­tét­le­nül bekö­vet­ke­zett volna a halá­la. A férfi a kór­ház­ba kerü­lé­sét köve­tő­en, mint­egy más­fél hóna­pig volt kómá­ban, majd továb­bi fél évig kezel­ték kór­ház­ban, és jelen­leg is terá­pi­át igényel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 23 éves fér­fit, mint vissza­esőt, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­tel első részén a vád­lott inzul­tál­ja az eladó­nőt. Míg a máso­dik részen az lát­ha­tó, mielőtt a vád­lott vissza­megy a már esz­mé­let­len sér­tet­tért, és kihúz­za a boltból.