Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy nőt akart kizsákmányolni az emberkereskedő - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­nek kísér­le­te, továb­bá más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy nőt erő­szak­kal akart ráven­ni pros­ti­tú­ci­ó­ra, és az abból szár­ma­zó pénz átadására.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi egy közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dett meg a nővel, akit valót­la­nul közös jövő ígé­re­té­vel kecseg­te­tett, majd meg­kér­te, hogy köl­töz­zön hozzá enyin­gi ott­ho­ná­ba. A férfi a hoz­zá­köl­tö­zést köve­tő­en arra uta­sí­tot­ta a nőt, hogy dol­goz­zon pros­ti­tu­ált­ként, amely­ből szár­ma­zó keres­mé­nyét adja át neki. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, ezért őt a gya­nú­sí­tott több­ször bán­tal­maz­ta. A férfi egy­szer egy kést magá­nál tart­va akar­ta a nőt a tevé­keny­ség­re ráven­ni, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tett bele­egye­zett a mun­ka­vég­zés­be, azon­ban a pros­ti­tú­ció foly­ta­tá­sá­ra a nő kime­ne­kí­té­sé­ig nem került sor.

A férfi a sér­tet­től erő­szak­kal elvet­te a magá­val vitt 40.000 forint kész­pénzt, vala­mint az álta­la hor­dott arany­ék­sze­re­ket, ame­lye­ket a gya­nú­sí­tott fia 144.000 forin­tért egy zálog­ház­ba adott be.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, továb­bá attól, hogy a tanú­kat befo­lyá­sol­ná, az eljá­rás sike­rét meg­hi­ú­sí­ta­ná. A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, így vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.