Főoldal » Hírek » Egy ökölütéssel okozott életveszélyes sérülést egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki elég­té­telt vett a gyer­me­két buszon fenye­ge­tő sér­tet­ten, és neki élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő kis­ko­rú lánya a barát­nő­jé­vel együtt 2021. júli­us 16-án, 19 óra­kor távol­sá­gi autó­bu­szon utaz­tak. A lányok beszél­get­tek, han­go­san nevet­gél­tek, azon­ban a sér­tett és a test­vé­re azt hit­ték, hogy raj­tuk gúnyo­lód­nak, ezért a sér­tett szid­ta őket, majd verés­sel is fenye­ge­tő­zött. A kis­ko­rú ettől meg­ijedt, tele­fo­non fel­hív­ta az édes­any­ját, illet­ve segít­sé­get kért az autó­busz veze­tő­jé­től is. A busz­so­főr ezt köve­tő­en fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, vala­mint a test­vé­rét a tisz­tes­sé­ges visel­ke­dés­re. A sér­tett és a test­vé­re azon­ban ezt köve­tő­en is tovább szid­ták és fenye­get­ték a lányo­kat, ezért a kis­ko­rú ettől kezd­ve tele­fo­non folya­ma­to­san tar­tot­ta a kap­cso­la­tot az édes­any­já­val. Az anya a tör­tén­te­ket közöl­te élet­tár­sá­val, ezért a vád­lott autó­val az egyik tég­lá­si autó­busz­meg­ál­ló­hoz ment.

Miu­tán a lányok meg­ér­kez­tek, közöl­ték a fér­fi­val, hogy a sér­tett és test­vé­re az előző busz­meg­ál­ló­ban már leszáll­tak. Ekkor a vád­lott elment Haj­dú­had­ház­ra, ahol a busz­meg­ál­ló köze­lé­ben meg­ta­lál­ta a sér­tet­tet és a test­vé­rét, aki­ket szá­mon kért a buszon tör­té­ne­tek miatt. A vád­lott és a sér­tett azon­nal szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy­más­sal, köl­csö­nö­sen szid­ták egy­mást, mire az elkö­ve­tő hir­te­len ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett férfi arcát, aki ennek követ­kez­té­ben hanyatt esett és a fejét beütöt­te a tér­kő­be.

A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló élet­ve­szé­lyes, agy­zú­zó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett.  

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.