Főoldal » Archív » Egy pékséget akart kirabolni Alsózsolcán

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott 17 éves fia­tal­em­ber letartóztatását.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai alap­ján, a gya­nú­sí­tott 2019. már­ci­us 9-én este 19 óra körü­li idő­ben bement egy Alsó­zsol­cán talál­ha­tó pék­ség­be, ott a kiszol­gá­ló pult­ra fel­ug­rott, majd egy alka­lom­mal ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te az eladó­nő arcát és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a kasszá­ban lévő pénzt adja át. Mivel a sér­tett ellen­ál­lást tanú­sí­tott és a pénzt nem adta át, a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel fel­ha­gyott és elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkezetek.

Az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban jelen eset­ben az elkö­ve­tőt a fia­tal­ko­rú­ak­ra vonat­ko­zó eny­hébb sza­bá­lyok miatt, leg­fel­jebb 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­he­ti a bíróság.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a külö­nös tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott ter­helt ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elrendelte.