Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy szál cigarettát kértek a sértettől, majd kirabolták

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben, akik ürügy­ként előbb egy szál ciga­ret­tát kér­tek a sér­tet­től, majd zse­bei kiürí­té­sé­re szó­lí­tot­ták fel, ennek során több­ször tor­ká­nak elvá­gá­sá­val fenye­get­ték. Az egyik elkö­ve­tő­nek – aki bán­tal­maz­ta is őt - a sér­tett átad­ta az értékeit.

Az ittas vád­lot­tak 2018. szep­tem­ber 05-én, éjsza­ka egy tata­bá­nyai tár­sas­ház lép­cső­há­za előtt az utcán ciga­ret­tát kér­tek a sér­tet­től, majd egyi­kük fel­szó­lí­tot­ta, hogy ürít­se ki a zse­be­it, és adja át az állí­tó­la­go­san nála lévő dro­got, ellen­ke­ző eset­ben „elvág­ja a tor­kát”. A férfi társa a fenye­ge­tés komoly­sá­gát meg­erő­sí­tet­te, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tett átad­ta a zse­bé­ben lévő három szál ciga­ret­tát, és az öngyúj­tó­ját. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tett bal nad­rág­zse­bét meg­ko­cog­tat­ta, majd ismé­tel­ten meg­fe­nye­get­te azzal, hogy ha a nad­rág­zse­bé­ben lévő dol­got nem adja át, „elvág­ja a tor­kát”. A társa megint meg­erő­sí­tet­te a fenye­ge­tés komoly­sá­gát, ezért a sér­tett átad­ta a 28.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd az elkö­ve­tők elin­dul­tak. Pár lépést köve­tő­en a vissza­lép­tek a sér­tett felé, aki­től a férfi a mobil­te­le­fon­já­nak papír­ját köve­tel­te. A sér­tett azt felel­te, hogy az nincs meg, mire a táma­dó a póló­já­nál fogva a lép­cső­ház ajta­já­nak nyom­ta, a jobb lábá­val meg­rúg­ta, a lép­cső­ház ajta­já­ba ütött, illet­ve egy­szer, ököl­lel ,gyen­ge erő­vel – sérü­lést nem oko­zó­an - meg­ütöt­te a sér­tett állát.

A rend­őrök kiér­ke­zé­sét látva a férfi a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző mobil­te­le­font a föld­re dobta, így azt, és a ciga­ret­tás dobozt a benne lévő két szál ciga­ret­tá­val meg­ta­lál­ták, ezért a cse­lek­ménnyel oko­zott 29.173 forint kár rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a fér­fi­a­kat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. Amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két  az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 3 év 6 hónap, míg a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sá­val szem­ben  5 évben álla­pít­sa meg.