Főoldal » Hírek » Egy taxi ajtaján töltötte ki a mérgét az ittas garázda - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a kis­kun­fél­egy­há­zi vásár­té­ren, itta­san össze­szó­lal­ko­zott egy taxis­sal, majd a vita hevé­ben az autó ajta­ját megrugdosta. 

A vád­irat sze­rint a hely­be­li férfi 2021 decem­be­ré­ben a késő esti órák­ban, a Kis­kun­fél­egy­há­zán, a Szen­te­si úti vásár­té­ren szó­vál­tás­ba keve­re­dett a taxis­ként dol­go­zó sér­tet­tel. A vita hevé­ben az ittas férfi a sér­tett taxi­ként üze­mel­te­tett sze­mély­gép­ko­csi­já­nak jobb első ajta­já­ba több­ször bele­rú­gott, amely­nek követ­kez­té­ben az ajtó több helyen behor­padt. A garáz­da a gép­jár­mű­ben 120.000 Ft-os kárt okozott.

 

A vád­lott a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

 

Az elkö­ve­tő nem elő­ször került össze­tű­zés­be a tör­vénnyel, előző évben sza­ba­dult egy koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből, emi­att a jelen bün­te­tő­el­já­rás­ban külö­nös vissza­eső­nek minősül.

 

Az ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

 

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült fotók: