Főoldal » Archív » Egy üres üveg rugdosása miatti szóváltás után leütötték – vádemelés a biztonsági őr ellen

Az éjsza­kai szó­ra­ko­zó­hely előtt egy kül­föl­di egy üres üve­get rug­do­sott, ami miatt a biz­ton­sá­gi őrség vitá­ba keve­re­dett vele, majd az egyik őr leütöt­te; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a bán­tal­ma­zó ellen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 37 éves férfi biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen. 2016. szep­tem­ber 17-éről 18-ára vir­ra­dó éjsza­ka a vád­lott – több őrrel együtt – dol­go­zott, ami­kor egy kül­föl­di­ek­ből álló tár­sa­ság érke­zett a bejá­rat­hoz. Az egyik kül­föl­di férfi ittas álla­pot­ban egy eldo­bott üres üve­get rug­do­sott a jár­dán. Ez nem tet­szett az egyik biz­ton­sá­gi őrnek, aki emi­att szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. A han­gos­ko­dás­ra a tár­sa­ság­hoz ment a vád­lott is, majd egyik őrtár­sát meg­ke­rül­ve azon­nal, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején. A bán­tal­ma­zott az ütés­től hanyatt esett, és a fejét az asz­falt­ba ütve elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét.

A bán­tal­ma­zó ezután egy­ből elhagy­ta a hely­színt és bement a szó­ra­ko­zó­hely­re. Az esz­mé­let­le­nül fekvő sér­tett­hez járó­ke­lők hív­ták ki a men­tő­ket.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, kopo­nya alat­ti bevér­zést szen­ve­dett, amely szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­lá­hoz is vezet­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ismé­tel­ten fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a tipi­kus és sokak által egy­sze­rű indu­la­ti cse­lek­mény­nek tar­tott, egy­sze­ri ütés is könnyen vég­ződ­het tra­gé­di­á­val, külö­nö­sen, ha a sér­tett ittas és a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra emi­att könnyeb­ben elesik.