Főoldal » Archív » Egy ütéssel kiütötte – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki egy tavaly ápri­li­si szó­ra­ko­zást köve­tő­en oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket a sértettnek. 

A vád­irat sze­rint a férfi egy sze­ge­di bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott tavaly ápri­lis 14-én. Éjfélt köve­tő­en szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy koráb­bi isme­rő­sé­vel és annak barát­já­val. Ekko­ra már mind­annyi­an jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak és konf­lik­tu­su­kat az utcán kíván­ták leren­dez­ni. A vita során a vád­lott és koráb­bi isme­rő­se a szó­ra­ko­zó­hely előt­ti jár­da­ré­szen köl­csö­nö­sen lök­dös­ni kezd­ték, ille­tő­leg kis erő­vel ököl­lel meg is ütöt­ték egy­mást. A sér­tett, aki már súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság álla­po­tá­ban volt, meg­pró­bált beavat­koz­ni és a vere­ke­dő­ket szét­vá­lasz­ta­ni. Ennek érde­ké­ben a sér­tett a vere­ke­dő felek közé lépett, ami­kor is a vád­lott ököl­lel fejen ütöt­te őt. A sér­tett az ütés­től és az ittas­sá­gá­tól maga­te­he­tet­le­nül hanyatt esett és fejét az asz­falt­ba verte. Mivel az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, részé­re egyéb­ként a cse­lek­mé­nye­ket ész­le­lő rend­őr­jár­őrök men­tőt hív­tak és őt sür­gős­sé­gi ellá­tás érde­ké­ben kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.  

Az ütés és az elesés követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést, vala­mint köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő agyi vér­zés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett el. 

 A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg a vele vere­ke­dő koráb­bi isme­rő­sét garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádolja. 

 A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.