Főoldal » Hírek » Egy zártszelvénnyel ütötte le a kocsmáros az escortlány kísérőjét - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy alig két­ezer lako­sú Heves megyei köz­ség ital­bolt­já­nak tulaj­do­no­sa élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést oko­zott az egyik kései ven­dé­gé­nek, akit egy ajtó­zá­ró kereszt­pánt­tal vágott fejbe.

A bűn­cse­lek­mény 2020. ápri­lis 15-én, nem sok­kal éjfél előtt tör­tént akkor, ami­kor a ven­dég­lá­tó­hely hiva­ta­lo­san már bezárt. A tulaj­do­nos azon­ban a zár­óra után az ivó­ban maradt egy barát­já­val, aki­vel ita­loz­ni kezd­tek, majd elha­tá­roz­ták, hogy azzal dob­ják fel a han­gu­la­tot, hogy két, magát az inter­ne­ten masszőr­ként hir­de­tő escort­lányt hív­nak tele­fo­non a hely­szín­re. Ez meg is tör­tént, a lányo­kat azok fér­fi­is­me­rő­sei gép­ko­csi­val vit­ték az ital­bolt­hoz a kései órán. Amíg a nők a bel­tér­ben tán­col­tak, a kísé­rő­ik a kocs­ma előtt az autó­ban vára­koz­tak. Mivel a mulat­ság hosszú­ra nyúlt, a fér­fi­ak egy idő után beké­redz­ked­tek a mos­dó­ba, miköz­ben a ven­dég­lős sze­rint egyi­kük bele­nyúlt a kasszába.

Erre a vád­lott azt, a – későb­bi, gya­nú­sí­tott­ként tett val­lo­má­sa sze­rint – fele­lőt­len dön­tést hozta, hogy hát­ra­ment a rak­tár­ba, ahol magá­hoz vette a hátsó ajtó acél­ból hegesz­tett retesztokját,

majd ezzel a nagy­já­ból egy méte­res zárt­szel­vénnyel, a köze­pest meg­ha­la­dó erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején és a véde­ke­zé­sül maga elé emelt bal karján. 

Az üté­sek követ­kez­té­ben a férfi kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, mellyel össze­füg­gés­ben foko­za­to­san kopo­nya­űri vér­gyü­lem ala­kult ki nála, ami idő­vel élet­ve­szé­lyes álla­pot kiala­ku­lá­sá­hoz veze­tett. A sér­tett a hely­szí­nen kis időre elve­szí­tet­te ugyan az esz­mé­le­tét, de azután a töb­bi­ek­kel együtt haza­tért, és csak más­nap került kórházba.
 
A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.
 
Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a ter­helt az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en tovább­ra is beis­me­ri, úgy a bíró­ság vele szem­ben 3 év bör­tönt és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, emel­lett koboz­za el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­kö­zül hasz­nált zárt­szel­vényt is.