Főoldal » Archív » Egyetértett az Ítélőtábla a fellebbviteli főügyészség letartóztatás fenntartására irányuló indítványával egy szexuális erőszak bűntette miatt elítélt férfi ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a közép­ko­rú elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit koráb­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék két­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a ter­helt a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se ide­jén a kis­ko­rú sér­tett neve­lő­ap­ja volt és a nevelt lányát 8 éves korá­tól hosszú éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zaklatta.

Az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra vala­mint a vád­lott sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel vál­to­zat­la­nul fenn­áll a ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá az, hogy a másod­fo­kú eljá­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, erre figye­lem­mel kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kényszerintézkedésnek.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen beje­len­tett ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.