Főoldal » Hírek » Egyik gyermeküket megölték, a másik négyről nem gondoskodtak - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a házas­pár­ral szem­ben, aki a vád sze­rint hóna­po­kon keresz­tül éhez­tet­te, bán­tal­maz­ta, elha­nya­gol­ta két és fél éves gyer­me­két, beteg­sé­ge alatt nem vitte orvos­hoz. A mulasz­tá­sok miatt a gyer­mek 2022 feb­ru­ár­já­ban elhunyt. A vád­lot­tak másik négy gyer­me­kük testi, értel­mi és érzel­mi fej­lő­dé­sét súlyo­san veszé­lyez­tet­ték.

A vád­irat sze­rint a házas­pár a két és fél éves gyer­mek bán­tal­ma­zá­sán kívül leg­alább négy hóna­pon keresz­tül elmu­lasz­tot­ta a sér­tett meg­fe­le­lő táp­lá­lá­sát. Ezen idő­szak alatt a gyer­mek  leso­vá­nyo­dott, izom­za­ta elsor­vadt, visel­ke­dé­se, fej­lő­dé­se  rom­lott. A sér­tett leépü­lé­sét, sor­va­dá­sát a vád­lot­tak egy­aránt ész­lel­ték.

A gyer­mek testi lerom­lá­sa és az, hogy több­ször leesett az ágy­ról, ruhát­la­nul feküdt a föl­dön, meg­fá­zá­sá­hoz, majd gennyes tüdő­gyul­la­dás kiala­ku­lá­sá­hoz veze­tett.

A vád­lot­tak a kis­ko­rú sér­tet­ten a lai­kus szá­má­ra is ész­lel­he­tő elvál­to­zá­so­kat, folya­ma­to­san romló álla­po­tát, sor­va­dá­sát, vissza­fej­lő­dé­sét és a beteg­sé­gé­nek tüne­te­it érzé­kel­ték, ennek elle­né­re nem vál­toz­tat­tak nem­tö­rő­döm maga­tar­tá­su­kon. A házas­pár tisz­tá­ban volt azzal, hogy a folya­mat orvo­si beavat­ko­zás nél­kül a gyer­mek halá­lá­hoz vezet, ennek elle­né­re nem vit­ték orvos­hoz.

Az elkö­ve­tők mulasz­tá­sa miatt a gyer­mek 2022 feb­ru­ár­já­ban a lakó­he­lyén meg­halt. Halá­la meg­fe­le­lő gon­do­zás, ápo­lás és ellá­tás ese­tén elke­rül­he­tő lett volna. A kis­ko­rú sér­tett szá­má­ra a vád­lot­ti mulasz­tá­sok miat­ti fizi­ká­lis és men­tá­lis leépü­lés, sor­va­dás, a vád­lot­tak álta­li bán­tal­ma­zás a szok­vá­nyost meg­ha­la­dó szen­ve­dést, fáj­dal­mat, kínt, gyöt­rel­met oko­zott.

A vád­lot­tak gyer­me­ke­ik közül négy­nek az alap­ve­tő higi­é­ni­ai fel­té­te­le­ket nem biz­to­sí­tot­ták, a gyer­me­kek szo­bá­ját a szük­sé­ges rend­sze­res­ség­gel nem taka­rí­tot­ták. A pad­ló­zat, a fal és a gyer­me­kek ágya sze­mét­tel, rot­ha­dó étel­ma­ra­dék­kal, vize­let­tel és szék­let­tel volt szennye­zett, ezért fer­tő­zés­ve­szély állt fenn.

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel és négy rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sát és szü­lői fel­ügye­le­ti joguk meg­szün­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta.