Főoldal » Archív » Egymást követő napokon kétszer törték fel a mobiltelefonokat értékesítő üzletet

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 17 és egy 22 éves férfi ellen nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak 2017. augusz­tu­sá­ban, a reg­ge­li órák­ban, a Tisza­új­vá­ros­ban lévő egyik mobil­te­le­fon szol­gál­ta­tó cég part­ner­üz­le­té­hez men­tek. Egyi­kük a rak­tár­épü­let hátsó abla­kán lévő rácsot lefe­szít­ve, az ablak­üve­get betör­ve bement a rak­tár­ba, és onnan eltu­laj­do­ní­tott 25 db külön­bö­ző típu­sú mobil­te­le­font 2.907.000 forint érték­ben. Társa idő­köz­ben egy padon ülve, figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek zavartalanságát.

A cse­lek­mény után egy-két nap­pal, éjsza­ka, a vád­lot­tak ismét ugyan­ezen érté­ke­sí­tő bolt­hoz men­tek lopni. Egyi­kük egy tér­kö­vet hasz­nál­va, az üzlet bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét törte be, majd a helyi­ség­be bejut­va onnan rou­te­re­ket, tab­le­tet, mobil­te­le­fo­no­kat és töl­tő­ket vett magá­hoz 262.930 forint érték­ben. Az elkö­ve­tő társa figye­lés­sel fedez­te a betö­rést. A vád­lot­tak az ekkor eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak egy részét a város terü­le­tén lévő egyik ját­szó­tér sze­me­te­sé­ben rej­tet­ték el, ahol azo­kat a rend­őrök a későb­bi­ek­ben fellelték.

A tele­fon­szol­gál­ta­tó sér­tett a meg nem térült 3.098.000 forint össze­gű kára meg­té­rü­lé­sé­ért pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, ille­tő­leg maga­tar­tá­si sza­bály­ként párt­fo­gó fel­ügye­lő közös­sé­gi fog­lal­ko­zá­sa­in való rész­vé­tel­re, míg a fel­nőtt tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.