Főoldal » Hírek » Nem fogadta a közeledését, ezért meg akarta ölni - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a fér­fit, aki egyik este a mun­ká­ból haza­fe­lé tartó nőt egy kapu­pánt­tal több­ször fej­be­vág­ta azért, mert nem fogad­ta a köze­le­dé­sét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a húszas éve­i­ben járó vád­lott a mun­ka­he­lyén érzel­mi kap­cso­la­tot kez­de­mé­nye­zett egy kol­lé­ga­nő­jé­vel, aki azon­ban ezt eluta­sí­tot­ta.  A fér­fit egy sik­kasz­tás miatt el is bocsá­tot­ták a mun­ka­he­lyé­ről.

2021. októ­ber 21-én este, 19 óra­kor a férfi – miu­tán több üveg bort elfo­gyasz­tott – a laká­sán magá­hoz vett egy 75 dkg súlyú fém­ből készült kapu­pán­tot, majd kerék­pár­ral azon az útvo­na­lon köz­le­ke­dett, ahol tudta, hogy a nő is haza­fe­lé fog tar­ta­ni a mun­ká­ból. A nő gya­lo­go­san haladt a laká­sa felé, ami­kor az egyik ház mögül elé ugrott a férfi, majd a kezé­ben tar­tott kapu­pánt­tal leg­alább ötször, köze­pes erő­vel a fején meg­ütöt­te a nőt. Mind­eköz­ben azt kia­bál­ta, hogy a nő, most meg fog halni. A nő han­gos segít­ség­ké­ré­sét meg­hal­lot­ta az egyik szom­széd, aki kiro­hant az utcá­ra, és lehúz­ta a sér­tett­ről a fér­fit, leszo­rí­tot­ta a föld­re, és mind­ad­dig ott is tar­tot­ta, míg a rend­őrök ki nem érkez­tek.

A nő a bán­tal­ma­zás során a kopo­nyá­ja több töré­sét is elszen­ved­te, mely sérü­lé­sek nyolc-tíz hét alatt gyó­gyul­tak meg. A megyei főügyész­ség sze­rint a férfi szán­dé­ka egy­ér­tel­mű­en arra irá­nyult, hogy meg­öl­je a nőt, amit csak az ide­jé­ben érke­ző szom­széd segít­sé­ge aka­dá­lyo­zott meg.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy amennyi­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem ragasz­ko­dik a tár­gya­lás­hoz, a bíró­ság tíz év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.

A fotón a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált kapu­pánt lát­ha­tó.