Főoldal » Hírek » Egyszerre bukott le a bécsi embercsempész bűnszervezet öt tagja - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt öt mol­dáv fér­fi­val szem­ben, akik egy több­szin­tű, kons­pi­ra­tí­van műkö­dő bécsi bűnö­zői cso­port tag­ja­i­ként alig egy hónap alatt mint­egy 140 határ­sér­tőt jut­tat­tak sike­re­sen Auszt­ri­á­ba. Lebu­ká­suk­kor 4 sze­mély­au­tó­ban 43 mig­ránst szál­lí­tot­tak.

A vád­irat sze­rint a mol­dáv fér­fi­ak rövid­del a lebu­ká­su­kat meg­elő­ző­en csat­la­koz­tak a bécsi szék­hellyel műkö­dő bűnö­zői cso­port­hoz, amely hosszabb ideje szer­vez­te a belé­pés­re és tar­tóz­ko­dás­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­ző mig­rán­sok Szer­bi­á­ból Nyugat-Európába jut­ta­tá­sát. A három­szin­tű bűn­szer­ve­zet a  tevé­keny­sé­gét ellep­lez­ve műkö­dött: a vég­re­haj­tói szint­hez tar­to­zó mol­dáv és román sofő­rö­ket a közös­sé­gi média felü­le­te­in, illet­ve helyi köz­ve­tí­tők segít­sé­gé­vel tobo­roz­ták, bécsi hote­lek­ben elszál­lá­sol­ták, oszt­rák SIM kár­tyák­kal és mobil­te­le­fo­nok­kal ellát­ták, továb­bá költ­sé­ge­i­ket finan­szí­roz­ták. A sike­res szál­lí­tá­so­kat a vég­re­haj­tók­nak vide­ók­kal kel­lett iga­zol­ni­uk a szer­ve­zők felé. A bűn­szer­ve­zet Magyar­or­szá­gon leg­alább 40 magyar for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csit szer­zett meg fik­tív cégek nevé­re, hamis ira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val. A jár­mű­vek hátsó abla­ka­it a lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben lesö­té­tí­tet­ték. A szer­ve­zők az uta­sí­tá­sa­i­kat álné­ven, üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül adták, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez szük­sé­ges kész­pénzt vagy indí­tó­kul­csot sze­me­tes kon­té­ne­rek alatt rej­tet­ték el, a sofő­rö­ket – szin­tén csök­kent­ve a lebu­kás koc­ká­za­tát - idő­sza­ko­san kül­dött GPS koor­di­ná­ták­kal navi­gál­ták a fel­ve­vő­pon­tok felé.

A vád­lot­tak az uta­sí­tá­so­kat követ­ve, 2021. júli­us 21-re vir­ra­dó­ra egy bajai ben­zin­kút­ról a szerb-magyar határ­hoz men­tek, ahol négy sze­mély­au­tó­ba össze­sen 43 szír és egyip­to­mi mig­ránst vet­tek fel. Rövi­de­sen Baja kör­nyé­kén tet­ten érték őket, azon­ban – egy kivé­te­lé­vel – a vád­lot­tak­nak sike­rült a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni­ük. Irá­nyí­tó­juk eköz­ben mobil­te­le­fo­non segí­tet­te őket, Auszt­ri­á­ból egy jár­mű­vet kül­dött értük, végül dél­táj­ban Sükös­dön elfog­ták a szö­kés­ben lévő négy sofőrt.

Szer­ve­ző és egy­ben sofőr tár­suk a lebu­kást meg­elő­ző alig egy hónap alatt tizen­öt sike­res szál­lí­tást haj­tott végre, több mint 140 mig­ránst jut­tat­va Auszt­ri­á­ba. 21 ezer euró ütöt­te a mar­kát.

Az ügyész­ség a mol­dáv fér­fi­a­kat bűn­szer­ve­zet­ben, vagyo­ni haszon végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Mind az öten letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják, hogy a Bajai Járás­bí­ró­ság dönt­sön a bűnös­sé­gük­ről.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén és útvo­na­lá­ról készül­tek.