Főoldal » Az ügyészségről » "Egyszerűen, jogszerűen" - Használt autó vásárlás - javítás, elállás
Az ügyé­szek nem­csak bűn­ügyek­kel fog­lal­koz­nak, a köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten dol­go­zó kol­lé­gák pol­gá­ri, sza­bály­sér­té­si ügyek­ben lép­nek fel. Tapasz­ta­la­ta­ik segít­het­nek az élet­ben gyak­ran elő­for­du­ló jogi hely­ze­tek­ben. Ilyen terü­let a hasz­nált autó vásár­lás.
 
Rövid kis­fil­münk­ben meg­is­mer­he­tik a lehe­tő­sé­ge­ket, ha a hasz­nált autó rej­tett hibás.