Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » „Egyszerűen, jogszerűen” – Használt autó vásárlás – magánszemély, kereskedő
Az ügyé­szek nem­csak bűn­ügyek­kel fog­lal­koz­nak, a köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten dol­go­zó kol­lé­gák pol­gá­ri, sza­bály­sér­té­si ügyek­ben lép­nek fel. Tapasz­ta­la­ta­ik segít­het­nek az élet­ben gyak­ran elő­for­du­ló jogi hely­ze­tek­ben. Ilyen terü­let a hasz­nált autó vásárlás.
 
 
Rövid kis­fil­münk­ben meg­is­mer­he­tik, hogy mik a leg­fon­to­sabb jogi különb­sé­gek, ha magán­sze­mély­től, vagy keres­ke­dő­től vásá­rol­juk a hasz­nált autót.