Főoldal » Hírek » Egzotikus madarakat gyűjtött – rendőrségi videóval – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki aki a tanyá­ján szá­mos egzo­ti­kus mada­rat tar­tott kedv­te­lés­ből, de illegálisan.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda és a Békés Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal mun­ka­tár­sai 2021. júli­us 01-én tar­tot­tak ellen­őr­zést a férfi Gyula kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó tanyá­ján. A vád sze­rint az elkö­ve­tő a lakó­épü­let­ben, vala­mint belső madár röp­dék­ben, illet­ve külső sza­bad kifu­tó­kon szá­mos egzo­ti­kus mada­rat tar­tott beje­len­tés nél­kül. A hely­szí­nen 17 jákó­pa­pa­gájt, 2 sár­ga­vál­lú, 3 zöld­szár­nyú, 1 kék-sárga és egy hib­rid ara papa­gájt, 6 nemes­pa­pa­gájt, 4 Sala­mon kaka­dut, 3 fehér­bó­bi­tás kaka­dut és 12 nan­dut talál­tak, ame­lyek vonat­ko­zá­sá­ban a férfi a beje­len­té­si köte­le­zett­sé­gét szán­dé­ko­san elmulasztotta.

A veszé­lyez­te­tett vadon élő állat­fa­jok keres­ke­del­mét sza­bá­lyo­zó kor­mány­ren­de­let értel­mé­ben az ilyen pél­dá­nyok bir­to­ko­sa az ille­té­kes terü­le­ti ter­mé­szet­vé­del­mi ható­ság­hoz köte­les beje­len­te­ni az egyes pél­dá­nyok meg­szer­zé­sét, tar­tá­sát, az ország terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­ta­lát és az ország terü­le­té­ről tör­té­nő kivi­te­lét, elide­ge­ní­té­sét, elhul­lá­sát, meg­sem­mi­sü­lé­sét, tar­tá­si helyé­nek meg­vál­toz­ta­tá­sát, meg­je­lö­lé­sét, újra­je­lö­lé­sét, vala­mint sza­po­ru­la­tát is. A férfi – azon túl, hogy beje­len­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get – a fel­so­rolt mada­rak ere­de­tét sem tudta iga­zol­ni, hol­ott a jog­sza­bály értel­mé­ben meg­fe­le­lő doku­men­tu­mok nél­kül tilos a beje­len­tés­kö­te­les pél­dá­nyok tar­tá­sa, kivi­te­le, eladás­ra való fel­kí­ná­lá­sa és eladása.

Az ille­gá­li­san tar­tott mada­ra­kat a Békés Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal zár alá vette, majd elko­boz­ta, és azok a Sze­ge­di Vadas­park­ba kerültek.

Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás miatt emelt vádat és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az 56 éves bün­tet­len elő­éle­tű gyu­lai fér­fi­val szemben.

 A rend­őr­ség hely­szí­nen készí­tett vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg.