Főoldal » Hírek » Éjjel akarta felgyújtani egy család házát a megvádolt nő - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, köz­tük tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban egy alvó csa­lád­ra akar­ta rágyúj­ta­ni a házat Pápa közelében. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a férfi sér­tett koráb­ban ben­ső­sé­ges viszony­ban állt egy­más­sal, amely azon­ban meg­rom­lott, a férfi nem keres­te a vád­lott tár­sa­sá­gát, élet­tár­sá­val pedig eskü­vő­re készült, amely­ről az elkö­ve­tő is tudott.

A vád­lott két nap­pal a sér­tet­tek eskü­vő­je előtt, éjjel egy óra körül, tudva, hogy a szü­lők és kis­ko­rú gyer­me­ke­ik is ott­hon tar­tóz­kod­nak, a sér­tet­tek házá­hoz ment, hogy azt rájuk gyújt­sa. Tet­tét előre meg­ter­vez­te és a tűz­gyúj­tás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, gáz­ola­jat vitt magá­val, arcát pedig száj­maszk­kal, fejét csuk­lyá­val álcázta.

Az elkö­ve­tő a nyi­tott kapun keresz­tül aka­dály­ta­la­nul beju­tott az udvar­ra, ahol a gáz­olaj­jal átita­tott ruha­da­ra­bo­kat egy lomb­sep­rű­re teker­te, majd meg­gyúj­tot­ta, és azzal három helyen is láng­ra akar­ta lob­ban­ta­ni a ház tetőszerkezetét.

A ház­ban lakó asszony azon­ban sze­ren­csés módon éppen fel­éb­redt és a mos­dó­ból ész­lel­te az ablak előtt fel­csa­pó lán­go­kat, a bejá­rat­hoz sza­ladt és kia­bál­va ébresz­tet­te élet­tár­sát. A vád­lot­tat ez meg­aka­dá­lyoz­ta abban, hogy tet­tét foly­tas­sa, a meg­gyúj­tott tető­lé­cek és az elő­te­tő tar­tó­lé­cé­nek izzá­sa pedig magá­tól kialudt. 

A cse­lek­mény elkö­ve­té­se köz­ben meg­za­vart vád­lott a ház udva­rán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi mögé bújt, majd ami­kor a férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy jöj­jön elő és el is indult az irá­nyá­ba, figye­lem­el­te­re­lé­sül a még min­dig nála lévő lomb­sep­rűt a ház felé dobta, és kisza­ladt az utcá­ra. Az asszony és a férfi ekkor utána futot­tak, és a ház előt­ti kocsi­be­já­rón elfog­ták, majd a rend­őr­ség érke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. Miu­tán a masz­kot és a csuk­lyát leszed­ték róla, nyil­ván­va­ló­vá vált szá­muk­ra az egyéb­ként köze­lük­ben élő nő személyazonossága.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­vel szem­ben azzal, hogy a nő a tör­vény ren­del­ke­zé­sé­nél fogva nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra. 

A kép az elégett tető­léc­ről készült.