Főoldal » Archív » Éjjel látogatta a bevásárlóközpontokat – vádemelés lett a vége

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki isme­ret­len tár­sa­i­val négy óra lefor­gá­sa alatt két város bevá­sár­ló­köz­pont­já­ba tört be és össze­sen csak­nem 5 mil­lió forint érté­kű ékszert és par­fü­möt lopott el 2017 júniusában. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és tár­sai kevés­sel éjfél előtt hatol­tak be az egyik szom­bat­he­lyi bevá­sár­ló­köz­pont­ba a hátsó ajtón keresz­tül, amit betör­tek. Egy ékszer­bol­tot válasz­tot­tak ki, meg­ron­gál­ták az üve­gét, majd elvág­ták a védő­rá­csot és 1,3 mil­lió forint érté­kű ezüst ékszer­rel és 2.500 forint vál­tó­pénz­zel távoz­tak az üzletből.

Más­nap haj­nal­ban – négy órá­val később – a vád­lott és tár­sai már Buda­ke­szin jár­tak, ahol ismét egy bevá­sár­ló­köz­pon­tot sze­mel­tek ki. Egy dro­gé­ria foto­cel­lás bejá­ra­ti üveg­aj­ta­ját tör­ték be és az üzlet­ből 3.370.000 forint érté­kű par­fü­möt lop­tak el. A sér­tett­nek az ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val 1,7 mil­lió forint kárt okoztak.

 A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.