Főoldal » Hírek » Éjjel támadt a tanyában lakókra – letartóztatását indítványozta a főügyészség – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki csü­tör­tök éjjel kés­sel oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy fér­fi­nak és lányának.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2023. decem­ber 14-én, éjjel 2 óra­kor rúgta be egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tanya kapu­ját, majd egy kés­sel több­ször meg­szúr­ta azt ott lakó idős fér­fit és annak lányát. A férfi ezután az idős férfi zajra fel­éb­re­dő uno­ká­já­ra támadt, de őt sike­rült a sérült édes­any­já­nak meg­vé­de­nie és köz­ben a rend­őr­sé­get értesítenie.

A két sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták a sze­ge­di klinikára.

A minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés veszé­lye, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog dönteni.