Főoldal » Archív » Éjszaka a lakásában támadtak az áldozatukra

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bün­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség két elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő bala­ton­bog­lá­ri férfi ellen.

A vád­lot­tak 2016 augusz­tu­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy egy a laká­sá­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó nőtől meg­szer­zik annak kész­pén­zét és éksze­re­it. A vád­lot­tak éjsza­ka a maguk­kal vitt akku­mu­lá­to­ros csa­var­hú­zó­val a kony­ha abla­kon kívül­ről rög­zí­tett szú­nyog­há­lót eltá­vo­lí­tot­ták, majd az abla­kot benyom­va a lakás­ba bementek.

A háló­szo­bá­ban alvó sér­tet­tet az egyik vád­lott maró, csípő hatást okozó kap­sza­i­cin tar­tal­mú per­met­tel lefúj­ta, majd egy zseb­kést fogva a nőre pén­zét és éksze­re­it köve­tel­te. A sér­tett a nap­pa­li­ban tar­tott tás­ká­já­ból 14.500,- Ft kész­pénzt, nyak­lán­cát, fül­be­va­ló­ját, és gyű­rű­jét adta át táma­dó­i­nak. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en a háló­szo­bá­ba kény­sze­rí­tet­ték, az ajtót rázár­ták, majd a lakás­ban kuta­tást végeztek.

A sér­tett a háló­szo­bá­ban lévő tele­fon­ról érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd az abla­kon lévő szú­nyog­há­lót belül­ről kivág­ta és a szom­széd­ba menekült.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­it a rend­őr­ség 2016 decem­be­ré­ben, illet­ve 2017 már­ci­u­sá­ban azo­no­sí­tot­ta  és fogta el.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indítványozott.