Főoldal » Archív » Éjszaka támadt volt szerelme családjára

Két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki éjsza­ka, álarc­ban ron­tott rá egy­ko­ri sze­rel­me alvó csa­lád­já­ra Szigetmonostoron.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi évek­kel ezelőtt együtt járt egy szi­get­mo­nos­to­ri lánnyal. Sza­kí­tot­tak, de a férfi sem elfo­gad­ni, sem fel­dol­goz­ni nem tudta a kap­cso­lat megszűnését.

A férfi 2018. novem­ber 11-én – annak elle­né­re hogy koráb­ban kiuta­sí­tot­ták Magyar­or­szág terü­le­té­ről – Szi­get­mo­nos­tor­ra uta­zott. Azt ter­vez­te, hogy a lány csa­lád­já­val a sze­rin­te füg­gő­ben maradt sérel­me­it újra rendezi.

A vád­lott készült a talál­ko­zás­ra: a kezét szi­ge­te­lő sza­lag­gal bete­ker­te, ha netán a csa­lád kutyá­ja meg­ha­rap­ná, beszer­zett egy doboz pap­ri­ka spray-t, egy pár pro­tek­to­ros kesz­tyűt, hogy ha vere­ked­ni kell, az ököl­harc­ban fölény­re tegyen szert, továb­bá a fejé­re kapuc­nit húzott, és az arca elé sálat tekert.

A férfi éjfél után pár perc­cel így top­pant be a csa­lád házá­ba. A szü­lői háló­szo­bá­ba ment, ahol az alvó fér­fit, a bűn­ügy egyik sér­tett­jét a pap­ri­ka spray-vel lefúj­ta. A sér­tett fel­éb­redt, dula­kod­ni kezd­tek, ekkor a vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Köz­ben fel­éb­redt a szo­bá­ban alvó nő is, a bűn­ügy másik sér­tett­je. Ő a vere­ke­dést látva egy boros­üveg­gel fejbe vágta a táma­dót, így tette ártalmatlanná.

A sér­tet­tek érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik őri­zet­be vet­ték a férfit.

A Szent­end­rei Rend­őr­ka­pi­tány­ság rop­pant haté­kony nyo­mo­zást foly­ta­tott, melyet köve­tő­en a Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfit.

A Szent­end­rei Járás­bí­ró­ság 2018. novem­ber 13-án a vád­lot­tat 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 6 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság íté­le­te jogerős.