Főoldal » Hírek » Ékszerüzletekből lopott aranyláncokat - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben, aki ékszer­üz­le­tek­ből lopott aranyláncokat.

A vád­irat sze­rint a férfi elve­szí­tet­te mun­ka­he­lyét, nem tudta fizet­ni gyer­me­ke tar­tás­dí­ját és hitel­tar­to­zá­sát, ezért elő­ze­tes terep­szem­lét köve­tő­en ékszer­bol­tok­ból lopott.

A férfi 2022. augusz­tus 4-én, egy tata­bá­nyai ékszer­bolt­ban vásár­lást szín­lelt, így elte­rel­te az eladó figyel­mét. Ami­kor az eladó elfor­dult tőle, a férfi a pult­ra meg­te­kin­tés­re rakott 19 darab, össze­sen 4.590.360 forint érté­kű arany nyak­lán­cot fel­ka­pott, és azok­kal futva távo­zott az üzlet­ből. Az elkö­ve­tő az éksze­re­ket más­nap Buda­pes­ten 1.400.000 forin­tért értékesítette.

Az elkö­ve­tő 2022. októ­ber 6-án, egy orosz­lá­nyi ékszer­bolt­ba base­ball sap­ká­ban és a szá­ját, arcát taka­ró orvo­si maszk­ban bement, ott vásár­lást szín­lelt. A férfi az eladó­nak mond­ta, hogy le sze­ret­né fény­ké­pez­ni a tál­cán lévő éksze­re­ket. Ami­kor az eladó ezt nem enged­te, a férfi hir­te­len a pult felett átnyúl­va bele­mar­kolt a tál­cán lévő lán­cok­ba, és azok közül 12 darab, össze­sen 2.988.351 forint érté­kű férfi arany nyak­lán­cot meg­fog­va kiro­hant az üzlet­ből. Az eladó segély­ki­ál­tá­sá­ra a szom­szé­dos üzlet egyik alkal­ma­zott­ja a tol­vaj után futott. A férfi mene­kü­lés köz­ben egy darab 296,601 forint érté­kű lán­cot elhagyott.

Az elkö­ve­tőt a kiér­ke­ző rend­őrök a közel­ben elfog­ták és a tőle a ruhá­za­tá­ban meg­ta­lált lán­co­kat lefog­lal­ták és a sér­tett­nek kiad­ták. A kiadott lán­cok közül kettő meg­ron­gá­ló­dott. Az elkö­ve­tő a bün­te­tő­el­já­rás során a sér­tett­nek 200.000 forin­tot kár­té­rí­tés­ként önként meg­fi­ze­tett. A lefog­la­lás­sal és a kár rész­be­ni meg­té­rí­té­sé­vel a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár­ból 2.601.572 forint megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 4.977.139 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

A fel­vé­tel az egyik cse­lek­mény­ről készült.