Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eladta ismerőse autóját, majd megverte – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki előbb szí­ves­sé­get kért isme­rő­sé­től, majd több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett ellene.

A vád­irat sze­rint a fia­tal férfi 2021. augusz­tus 11-én, éjjel, Sal­gó­tar­ján­ban lein­tet­te egy autót veze­tő isme­rő­sét, és meg­kér­te, hogy vigye el egy ven­dég­lő­be. A ven­dég­lő mel­let­ti ben­zin­kú­ton a sofőr tan­kolt, majd bement fizet­ni, a vád­lott ekkor átült a volán mögé és Bátony­te­re­nyé­re haj­tott, ahol a gép­ko­csit az abban talált érté­kek­kel – így a sér­tett mobil­te­le­fon­já­val, ruha­ne­mű­i­vel, sze­mé­lyi ira­ta­i­val – együtt eladta.

Más­nap dél­előtt a sér­tett fel­ke­res­te a fér­fit, hogy vissza­kér­je az autót és a dol­ga­it, azon­ban a vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te, majd a mene­kü­lő sér­tet­tet fel­buk­tat­ta és meg is rúgta őt.

A vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal nyolc napon belü­li sérü­lé­se­ket, lopá­si cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 110.500 forint kárt oko­zott ismerősének.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben lopás bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és – mivel a jár­mű­ve­ze­tés­től el volt tilt­va – jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­gé­vel vádol­ta meg, ami­ért fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott vele szemben.

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha ala­po­san fel­te­he­tő, hogy ez a tet­test vissza­tart­ja újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Amennyi­ben még­sem tanú­sít tör­vény­tisz­te­lő maga­tar­tást és a pró­ba­idő alatt elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­ményt követ el, az emi­att kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa már nem füg­geszt­he­tő fel, és a koráb­ban fel­füg­gesz­tett bün­te­tést is le kell töltenie.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.